1. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی

رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28798.2048

چکیده
  در مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در نمونه‌ای مشتمل بر152 کشور و در طول دوره‌ی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه‌بندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که ...  بیشتر

2. برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 147-179

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.21758.1616

چکیده
  بازارهای مالی به ویژه بورس اوراق بهادار می‌تواند پیوندهای مستحکمی با سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. با بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، دوباره توجه اقتصاددانان به چگونگی کارکردهای بازارهای مالی معطوف شده است. هدف این پژوهش طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با حضور پویایی بازار بورس و بررسی مکانیسم‌های اثرگذاری ...  بیشتر

3. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 67-95

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.17291.1353

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش بر درآمد و هزینه‌های بهداشتی خانوارهای ایرانی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، از نوع داده‌های مقطعی است که از طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1392 به دست آمده‌اند. متغیر مقطع تحصیلی سرپرست خانوار به عنوان شاخص آموزش و مجموع هزینه‌های بهداشتی و درمانی که یکی از گروه‌های هشتگانه‌ی ...  بیشتر

4. بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

محمد نادعلی؛ جواد رضایی؛ احمد صلاح منش

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10590

چکیده
  هدف از این مقاله محاسبه ­ی رشد بهره­ وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ­ی رشد بهره ‌وری بخش نفت طی دوره ­ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ­ی ارتباط میان بهره ­وری و رشد، به بررسی رابطه ­ی علّی میان رشد بهره‌ وری ...  بیشتر