نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهی چمران اهواز- دانشکده اقتصاد

2 اهواز _دانشگاه شهید چمران _دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در نمونه‌ای مشتمل بر152 کشور و در طول دوره‌ی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه‌بندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که اگر شاخص‌های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه‌ی مالی در نظر گرفته شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، بیشتر از کشورهای با درآمد کم و پایین‌تر از متوسط می‌باشد و این در حالی است که اگر شاخص نسبت دارایی بانک‌ها به عنوان جانشین توسعه‌ی مالی در نظر گرفته شود حالت فوق عکس شده و میزان اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در کشورهای با درآمد کم و پایین-تر از متوسط، بیشتر از کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the effect of economic freedom on financial development

نویسندگان [English]

  • reza alaei 1
  • ahmad salahmanesh 2
  • aziz arman 3

1 university of ahahid chamran ahvaz, faculty of economics

2 department of economics, faculty of economics and social science, university of shahid chamran, ahwaz

3 university of shahid chamran, ahwaz

چکیده [English]

This study examined the effect of economic freedom on financial development in a panel of 152 countries over the period 1995-2015 with emphasize on countrie's income classification. Although the results show a positive effect of economic freedom on financial development, the effects is different in various country's income classification. So that if liquidit liability ratio and credit to private sector to be considered as proxy of financial development, the effect of economic freedom on the financial development on high-income and upper middle income countries is more than low-income and lower middle income countries. However if the bank asset ratio to be considered as a proxy for financial development the above situation is reversed and the effect of economic freedom on financial development in low and lower middle income countries is more than in high-income and upper middle income countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panel data
  • result robustness
  • Countries classification