• در صورتی که قصد پیگیری مقاله داشته داشته باشیم از کدام قسمت استفاده می شود؟
  • مجله در کجا نمایه شده است؟
  • دوره ی چاپ مجله به چه طریق است؟
  • تغییر مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله چگونه است؟