تمام مقالات ارسال شده به مجله اقتصاد مقداری،  تحت یک روال داوری همتا- دوسو کور قرار می گیرند. تصمیم گیری در مورد هر مقاله توسط اعضای هیئت تحریریه، داوران تخصصی و ویرایش گر انجام می شود. زمان بررسی مقاله اغلب به موضوع مقاله و مدت زمانی که داور مقاله را داوری و پاسخ می دهد بستگی دارد.