پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir

آدرس: اهواز- گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر مجله اقصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)

تلفن: 33226532-061

همراه: 09030676920

  • اطلاع از وضعیت مقاله های ارسالی صرفا از طریق سامانه مجله امکان پذیر است. هرگونه ابهام از روند پروسه داوری نیز از طریق ایمیل مجله به آدرس jqe@scu.ac.ir قابل پیگیری است.
  • پاسخ به تماس های تلفنی نیز در موارد بسیار ضروری از ساعت 8 تا 13 انجام می شود.

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image