فصلنامه علمی - پژ‍وهشی  اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر حسن فرازمند

سردبیر: دکتر سید عزیز آرمن

بر اساس تأییدیه شماره 2602/3 مورخ 5/4/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه دارای درجه­ ی علمی ـ پژوهشی است.

 در این راستا پژوهشگران گرامی می­توانند مقالات علمی، پژوهشی و مروری خود را در زمینه ­های اقتصادی زیر جهت بررسی ارسال نمایند.

 1-    اقتصادسنجی

 2-    اقتصاد خرد و کلان

 3-    اقتصاد ریاضی

 4-    اقتصاد نهادی و توسعه

 5-    اقتصاد پولی

 6-     اقتصاد مالی

 7-    تجارت بین الملل

 8-    اقتصاد بخش عمومی

 9-    نظریه بازی­ها و اقتصاد رفتاری

 10-     اقتصاد سلامت

 11-     سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد مقداری

 علاوه بر رشته اقتصاد، پژوهشگران در رشته­های مختلف چون آمار، ریاضی، مهندسی و ... می­توانند مطالعات کمی خود که بر مبنای روش­های نوین مورد کاربرد در اقتصاد باشد را نیز ارسال نمایند.

 

ویراستار مقالات فارسی: دکتر نصرالله امامی

ویراستار مقالات انگلیسی: دکتر امیر مشهدی

مدیر داخلی: دکتر سید امین منصوری

ویراستاری فنی و صفحه آرایی:  آزاده بدوی

ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره پروانه انتشار:720/124 مورخ 29/1/1383

 نشانی: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه اقتصاد مقداری- کدپستی: 61357-83151

صندوق پستی  61355/156

تلفن مستقیم: ۳۳۲۲۶۵۳۲-061     تلفن داخلی 4410     نمابر: ۳۳۲۲۶۵۳۲-061