«فصلنامه اقتصاد مقداری از اصول COPE در مورد نحوه برخورد با اعمال سوء رفتار پیروی می کند و از این طریق متعهد به بررسی اتهامات سوء رفتار به منظور اطمینان از یکپارچگی است»

 

 بیانیه اخلاق در انتشار و تخلف در انتشار

تصمیم انتشار

بر اساس یک فرآیند مدون انجام می گیرد. سیاست های مجله بخشی از این فرآیند است. یکی از سیاست های مجله، مطابقت محتوایی هر مقاله ارسالی با حوزه نشریه است. دستورالعمل های COPE نیز در این قسمت بررسی می شود. مقالات ارسالی باید عاری از اتهاماتی مانند افترا، نقض حق چاپ و سرقت ادبی باشد. بازبینی نظرات بخش دیگری از فرآیند تصمیم گیری است. نتایج این دو بخش تصمیم نهایی را برای هر مقاله تعیین می کند. مجله اقتصاد مقداری مجاز به انتخاب مقالات ارسالی ارزشمند برای انتشار است.

 

محرمانه بودن

مجله اقتصاد مقداری متعهد به محافظت از کلیه اطلاعات مقالات ارسالی در برابر موارد غیرقابل اعتماد است. در این راستا، هیئت تحریریه مجله اقتصاد مقداری مانند داوران و مشاوران تنها قادر به دسترسی به اطلاعات هستند.

 

شناسایی و برخورد با اتهامات مربوط به تخلفات تحقیقاتی

 ناشر و سردبیر مجله اقدامات معقولی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استناد، و جعل/جعل داده‌ها و غیره انجام می‌دهند. در هیچ موردی مجله یا سردبیر چنین رفتار نادرستی را تشویق نمی کند یا آگاهانه اجازه انجام چنین رفتار نادرستی را نمی دهد. در صورتی که ناشر یا سردبیر مجله از هرگونه ادعای سوء رفتار تحقیقاتی در رابطه با مقاله منتشر شده در مجله مطلع شود، ناشر یا سردبیر باید دستورالعمل های COPE را در برخورد با ادعاها دنبال می کند.

 

منابع درآمد/تبلیغات/بازاریابی مستقیم

مجله اقتصاد مقداری توسط دانشگاه شهید چمران اهواز حمایت مالی می شود و هیچ منبع دیگری برای کسب درآمد ندارد. مجله اقتصاد مقداری هیچگونه تبلیغاتی را در وب سایت رسمی خود نمی پذیرد.

 

زمانبندی انتشار/آرشیو

مجله اقتصاد مقداری سالانه چهار شماره منتشر می‌کند و گهگاه شماره‌های ویژه نیز به آن اضافه می‌شود. تمامی مطالب مجله برای همیشه در وب سایت اختصاصی مجله اقتصاد مقداری موجود است.

 

وظایف نویسندگان

نویسندگی

 مقالات ارسالی باید توسط نویسنده(ها) تایید شود تا در مجله اقتصاد مقداری داوری شود. بنابراین، نویسنده (نویسندگان) باید برای طراحی و آماده سازی تمام مواد مقالات خود حضور فعال داشته باشند. همه نویسندگان باید محتوای آن را به طور انتقادی بررسی کرده و نسخه نهایی ارسال شده برای انتشار را تایید کرده باشند. نویسندگان مسئول صحت محتوای مقاله هستند. آنها همچنین باید فرم توافق نامه ای را امضا کنند که مشارکت آنها در نوشتن دستنوشته را تأیید می کند. مقالات تنها زمانی برای انتشار در نظر گرفته می شوند که رضایت همه نویسندگان مشارکت کننده داده شود. ‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ‌شده یا در جریان داوری و چاپ باشد. ‫

 

اصالت و سرقت ادبی

نویسنده (ها) باید آثار اصلی را برای بررسی در مجله اقتصاد مقداری ارائه کنند. در مقالاتی که هر بخشی از یک مقاله منتشر شده را شامل می شود، نویسنده یا نویسندگان باید منبع مقاله منتشر شده را به درستی ذکر کنند یا نقل کنند. مجله اقتصاد مقداری از "نرم افزار تشخیص سرقت ادبی همانندجو برای بررسی اصالت مقالات ارسال شده در فرآیند بررسی استفاده می کند.

 

انتشار چندگانه، اضافی یا همزمان

در صورتی که این مقالات قبلاً برای داوری به مجلات دیگر ارائه شده باشد، نویسنده یا نویسنده ها نباید مقاله ارسال کنند. ارسال همزمان مقاله در بیش از یک مجله با رفتارهای غیراخلاقی انتشار مواجه خواهد شد.

 

سپاس گزاری

 در مقالات باید از کار دیگران قدردانی کرد. نویسندگان باید از انتشاراتی که در تعیین ماهیت کار گزارش شده تأثیرگذار بوده اند استناد کنند.

 

افشا و تضاد منافع

همه نویسندگان باید در دستنوشته خود هرگونه تضاد منافع مالی یا دیگر اساسی را که ممکن است بر نتایج یا تفسیر مقاله تأثیر بگذارد، افشا کنند. تمام منابع حمایت مالی برای پروژه باید افشا شود.

وظایف داوران

مشارکت در تصمیم گیری های تحریریه

داوران همتا نقش مؤثری در کمک به ویراستار برای اتخاذ تصمیمات ویراستاری دارند. آنها همچنین می توانند به نویسندگان کمک کنند تا مقالات خود را در طول ارتباطات سرمقاله بهبود بخشند. هر یک از داوران همتا که احساس می‌کنند صلاحیت بررسی یک دست‌نوشته را ندارند یا می‌دانند که بازبینی سریع آن غیرممکن است، باید سردبیر را مطلع کرده و خود را از روند بررسی معاف کند.

محرمانه بودن

هر نسخه خطی دریافت شده برای بررسی باید به عنوان اسناد محرمانه تلقی شود. آنها نباید به دیگران نشان داده شوند یا با آنها تبادل شود مگر در مواردی که ویرایشگر آن را مجاز کرده است.

استانداردهای عینیت

بررسی ها باید به صورت عینی انجام شود. انتقاد شخصی از نویسنده نامناسب است. داوران باید نظرات خود را به روشنی با استدلال های پشتیبان بیان کنند.

 

فرآیند شکایات

دریافت اطلاعات از وضعیت مقالات ارسالی تنها از طریق سامانه مجله امکان پذیر است. هرگونه ابهام یا شکایت در فرآیند داوری از طریق ایمیل نشریه jqe@scu.ac.ir قابل پیگیری است.