نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش بر درآمد و هزینه‌های بهداشتی خانوارهای ایرانی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، از نوع داده‌های مقطعی است که از طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1392 به دست آمده‌اند. متغیر مقطع تحصیلی سرپرست خانوار به عنوان شاخص آموزش و مجموع هزینه‌های بهداشتی و درمانی که یکی از گروه‌های هشتگانه‌ی اصلی در سبد هزینه‌ی خانوار است به اضافه‌ی هزینه‌ی تهیه‌ی بیمه‌ی بهداشت و درمان و دسترسی به آب آشامیدنی سالم (آب لوله‌کشی یا خرید آب) به عنوان متغیر هزینه‌های بهداشتی خانوار وارد الگو شد. سپس دو معادله‌ی ارائه‌شده برای درآمد و هزینه‌های بهداشتی خانوار با تشکیل سیستم معادلات هم‌زمان، به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) و با استفاده از نرم‌افزار Eviews 8 برآورد شدند. نتایج این برآورد نشان داد که تحصیلات، تجربه‌ی کاری و مرد بودن سرپرست خانوار، شهری بودن و تعداد افراد بادرآمد خانوار، درآمد خانوار را افزایش می-دهند و نیز درآمد و شهری بودن خانوار، تحصیلات و سن سرپرست خانوار، عواملی هستند که موجب افزایش هزینه‌های بهداشتی خانوار می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures

نویسندگان [English]

  • Ahmad Salahmanesh 1
  • Seyed Morteza Afghah 1
  • Ebrahim Anvari 1
  • Zohreh Araghi Rostami 2

چکیده [English]

The aim of this study is to consider the The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures. The informations that have used in this essay are cross-sectional which obtain from census that accomplished on 1392. Academic level-headed households as an indicator of the total cost of education and health, which is one of Eight major groups in the basket of household expenditure is added to the cost of providing health insurance and access to safe drinking water (tap water or buy water) as variables enter the model was household health costs. The two equations presented for income and health expenditure of households with a system of simultaneous equations, weighted least squares method (WLS) were estimated using the Software Eviews 8. The results of this assessment showed that education, work experience and male heads of households, urban and number of households income people, household income increases as well as income and urban, education and age of household head, factors that increase Health costs are households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Health expenditures household
  • Income
  • cross-sectional data
  • system of simultaneous equations

بهبودی، داود، فرانک باستان و مجید فشاری. (1390). بررسی رابطه­ی بین مخارج بهداشتی سرانه و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، فصلنامه­ی مدل‌سازی اقتصادی، 5(3): 96-81.## رضایی، محمد، کاظم یاوری، مرتضی عزتی و منصور اعتصامی. (1394). بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد. پژوهشنامه­ی اقتصاد انرژی ایران، 4(14): 122-89.##رئیس­پور، علی و جمشید پژویان. (1392). آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره­وری در ایران: رویکرد منطقه­ای. فصلنامه­ی علمی-پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، 18(4): 68-43.##سوری، علی. (1391). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews7. تهران: نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم.##شیرین­بخش، شمس­الله و زهرا حسن خونساری. (1384). کاربرد Eviewsدر اقتصادسنجی. تهران: نشر پژوهشکده­ی امور اقتصادی.##صادقی، سید کمال، محمدعلی متفکرآزاد و سالار جلیل­پور. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر هزینه­های بهداشتی بخش خصوصی و مقایسه­ی شدت اثر آن­ها در سطوح مختلف درآمدی در کشورهای آسیایی. فصلنامه­ی علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 14(53): 75-55.##صالحی، محمدجواد. (1384). محاسبه بازده سرمایه‌ی انسانی در ایران. موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 11(1): 166-139.##طاهری بازخانه، صالح، مصطفی کریم­زاده و حسن تحصیلی. (1394). بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در ایران. مجله­ی اقتصادی، (1و2): 94-77.##علمی، زهرا، سعید کریمی پتانلر و کامران کسرایی. (1385). اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382. مجله­ی تحقیقات اقتصادی، 3(74): 272-249.##عمادزاده، مصطفی، رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی و فرزانه محمدی. (1388). اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها. فصلنامه­ی اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، 6(1): 26-1.‎##فرح­بخش، مصطفی و اکرم ذاکری. (1389). آموزش شاخص­های سلامت ویژه­ی پزشکان تیم­های سلامت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مرکز بهداشت استان.##گجراتی، دامور. (1389). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه دکتر حمید ابریشمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##لطفعلی­پور، محمدرضا، محمدعلی فلاحی و معصومه برجی. (1390). بررسی تأثیر شاخص­های سلامت بر رشد اقتصادی ایران. مدیریت سلامت، 1390 14(46): 71-57.##مجتهد، احمد و سعید جوادی­پور. (1383). بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه­ی موردی کشورهای منتخب درحال­توسعه). فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی ایران، (19): 54-31.##مرزبان، حسین. (1389). نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصادی برخی کشورهای در‌حال­توسعه (2006-1990). معرفت اقتصادی، 1(1): 49-33.##نوذری، پوراندخت. (1351). نقش معلمین مدارس در آموزش بهداشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.##یوسفی دیندارلو، مجتبی و محمد نوفرستی. (1384). اندازه­گیری برخورداری آموزشی سرمایه­ی انسانی در ایران. فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی ایران، 7(23): 219-193.##

 

Chan, T., S. Kent, S. Lam & S. Li. (2000). Estimation of the Human Capital Earning Function in Hong Kong: 1981-1996. Hong Kong University of Science & Technology. Econ 347 Hong Kong Economy, 1-14. ##Chiswick, B.R. (2003). Jacob Mincer, Experience and the Distribution of Earnings. Discussion Paper 847. ##Davidson, R. & J.G. MacKinnon. (1989). Testing for Consistency Using Artificial Regressions. Econometric Theory, (3): 363-384. ##Erdil, E. & I. H. Yetkiner. (2004). A panel Data Approach for Income-Health Causality. The Economics of Health Reforms. Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research, 701-724. ##Furnée, C. A., W. Groot & H. Maassen van Den Brink. (2008). the Health Effects of Education: A Meta-Analysis. The European Journal of Public Health, 18(4): 417-421. ##Gounder, R. & Z. Xing. (2012). Impact of Education and Health on Poverty Reduction: Monetary and Non-Monetary Evidence from Fiji. Economic Modeling, 29(3): 787-794. ##Grossman, M. (2000). The Human Capital Model. Handbook of Health Economics, (1): 347-408. ##Hopkins, S. & G. MacDonald. (2000). the Relationship between Health Expenditure and GDP in Australia: Evidence from a New Approach. Curtin University of Technology, School of Economics and Finance. ##Murthy, V.NR. & A.A. Okunade. (2009). the Core Determinants of Health Expenditure in the African Context: Some Econometric Evidence for Policy. Health Policy, 91(1): 57-62. ##Psacharopoulos, G. & R. Layard. (1979). Human Capital and Earnings: British Evidence and a Critique. The Review of Economic Studies, 485-503. ##Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, (51): 1-17. ##Wang, K. (2011). Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel-Type Analysis. Economic Modeling, 28(4): 1536-1549. ##World Health Organization, Macroeconomic Environment and Health, with Case Studies for Countries in Greatest Need, Geneva. WHO Press; 1993. ##www.amar.org.ir. ##