نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر اقتصادی بانک مرکزی

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این مقاله محاسبه ­ی رشد بهره­ وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ­ی رشد بهره ‌وری بخش نفت طی دوره ­ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ­ی ارتباط میان بهره ­وری و رشد، به بررسی رابطه ­ی علّی میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه­ ی واحد و هم ‌انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری و بردار تصحیح خطا، پرداخته شده است. بر اساس برخی از نتایج، وجود رابطه ­ی مثبت میان رشد بهره ‌وری و رشد بخش نفت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره‌ وری به رشد بخش نفت تایید شده است.

طبقه بندی JEL :
Q16 ،C21 ،O30

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Total FactorProductivity and Oil Growth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nadali 1
  • Javad Rezaee 2
  • Ahmad Salahmanesh 3

چکیده [English]

This paper examines the relationship between productivity growth and oil growth during the period of 1981-2007. It first, reviews the theoretical and empirical a literature and measures productivity growth in Iranian oil sector. The paper also examines the causal link between productivity growth and oil growth in Iran using unit root and co- integration techniques within a bi-Variate Vector Auto – Regressive (bVAR) and Vector Error Correction (VEC) framework. The results revealed a positive relationship between productivity growth and oil growth in Iran. The causation is directed from productivity growth toward oil growth.
 
JEL Classification: Q16, C21, O30

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total factor productivity (TFP)
  • Economic Growth
  • oil sector