نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم ­های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می­ کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ­ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی­ های نهادی کشورها گسترش می ­دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده­ های 77 کشور طی بازه­ ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می ­دهد.  همچنین انباشت سرمایه ­ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ­ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه­ ی نرخ پس انداز رابطه­ ی مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Augment the Neoclassical Growth Model to Evaluate the Effect of Property Rights on Economic performance and Test It Using the Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mahdavi Adeli 1
  • Sara Shahraki 2
  • Mohammad Reza Kalaei 2

چکیده [English]

This study review the causal mechanisms linking institutional changes across countries to changes in the levels of economic performance. Mechanism considered in this study is the effects of property rights protection on physical and human capital accumulation and on economic performance, measured by the level of per capita GDP. For this purpose, this study has used Dincer (2007) approach. Dincer (2007) added variables related to institutional features of countries to neoclassical growth model proposed by Mankiw, Romer, and Weil (1992). It will test augmented model using data from 77 countries over the period 2000 to 2007. The results show that the augmented model increase the explanatory power. Also they revealed the accumulation of physical and human capital, and therefore the level of per capita GDP in a country, is positively related with the degree of property rights protection as well as with the saving rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • property rights
  • Panel data