نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قم.

3 اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

ناآرامی‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر بصورت گسترده در اکثر کشورها از جمله ایران نمود پیدا کرده است که دلایل و عوامل ایجاد این ناآرامی‌ها نیز متفاوت از یکدیگر بوده است. عوامل اقتصادی همچون نابرابری، بیکاری، تورم و فقر که نتیجه بکارگیری سیاست‌های اقتصادی متفاوت بوده‌اند خود نارضایتی عمومی را به همراه داشته‌اند و در نهایت به ناآرامی‌های اجتماعی ختم می‌شوند. از سوی دیگر، در سالهای اخیر نوسانات ناشی از بازارهای مختلف در اقتصاد ایران عاملی برای بروز ناآرامی بوده است. به ویژه تشویق دولت به ورود سرمایه‌گذاران در بازار سهام و سقوط شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 موجب بروز نارضایتی در بین سرمایه‌گذاران و به تبع آن ناآرامی اجتماعی شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بازار طلا و ارز به جهت شرایط تورمی و تحریمی اقتصاد ایران همواره به عنوان مأمنی امن برای سرمایه‌گذاران بوده است، بروز نوسان در این دو بازار با از بین بردن احساس امنیت سرمایه‌گذاران موجب بروز ناآرامی شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه نوسان در بازار ارز می‌تواند نااطمینانی در فرآیند تولید را افزایش دهد، افزایش ناآرامی اجتماعی به واسطه نوسان در بازار ارز از این طریق نیز امر محتملی است. از این رو، در این مطالعه اثر نوسان در بازار طلا، ارز و سهام بر ناآرامی اجتماعی در ایران در بازه در بازه زمانی 01/10/1378 تا 10/04/1398 با استفاده از الگوی TVP-QVAR مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که بازارهای یاد شده در طول زمان چگونه بر ناآرامی اجتماعی اثر گذاشته‌اند؟ همچنین، نقش کدام بازار و در چه بازه زمانی بیشتر بوده است؟ نتایج مطالعه انجام شده بیانگر آن است که نتیجه مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که هر چند هر سه بازار در بروز ناآرامی اجتماعی در ایران نقش داشته‌اند، اما از سال 1393 به این سو نوسانات بازار سهام بیشترین اثر را در بلندمدت بر شاخص ناآرامی اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Spillover Effect of Coin, Currency, and Stock Market Volatility on Social Unrest in Iran: TVP-QVAR Approach

نویسندگان [English]

  • amir jamshidi 1
  • Vahid Omidi 2
  • Narges Ali Karamzadeh 3

1 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Economics, ِDepartment of Economics, and administrative sciences, Qom University.

3 Department of social sciences and Economics, Alzahra University, Tehran

چکیده [English]

Social unrest has become widespread in recent decades in most countries, including Iran, and the reasons and factors behind these disturbances have varied. Economic factors such as inequality, unemployment, inflation, and poverty, which have resulted from different economic policies, have led to general dissatisfaction and ultimately resulted in social unrest. On the other hand, in recent years, fluctuations in various markets in the Iranian economy have been a factor in the occurrence of unrest. Particularly, the government's encouragement of investors to enter the stock market and the subsequent fall in the Tehran Stock Exchange's main index in 2020 led to dissatisfaction among investors and, consequently, social unrest. Furthermore, given that the gold and currency markets have always been considered a safe haven for investors due to the inflationary and sanction-ridden conditions of the Iranian economy, volatility in these two markets has also caused unrest by undermining investors' sense of security. Additionally, since currency market fluctuations can increase uncertainty in the production process, an increase in social unrest due to currency market fluctuations is also a likely scenario. Therefore, this study examines the effect of gold, currency, and stock market fluctuations on social unrest in Iran from October 1999 to April 2019 using the TVP-QVAR model. The aim of this study is to answer the question of how these markets have influenced social unrest over time and which market has played a more significant role and in which time period. The results of the study indicate that while all three markets have played a role in social unrest in Iran, fluctuations in the stock market have had the most significant long-term impact on the social unrest index since 2014.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social unrest
  • volatility
  • stock market
  • currency market
  • coin market