نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت گردشگری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشت، ایران

چکیده

در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می‌توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می‌باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می‌باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می‌گردند که می‌توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده‌اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می‌باشند که به‌طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن‌ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می‌باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره‌وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس‌انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می‌باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می‌توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست‌ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از این‌رو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. به‌عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Corruption on Female Labor Force Participation Rates: Simultaneous Equations System Approach

نویسندگان [English]

  • Siamak Shokouhifard 1
  • Roya Aleemran 2
  • Nader Mehrgan 3
  • Farzad Rahimzadeh 4

1 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Professor of Economics, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Economic, Accounting and Tourist Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Among labor market indicators, economic participation rates are considered to be one of the key indicators of labor market supply. The desire to participate in economic activities is, on the one hand, driven by the economic needs of the household and, on the other hand, it provides the demand for firms to employ human forces. Whenever each of these factors in the economy is slowed or reacts to changes in the labor market, it is It is possible that an important indicator such as the labor force participation rate will decline. In review the labor market situation of countries it can be stated that the higher the labor force participation rate, that society will have a higher level of welfare. Along with men, women can also participate in economic activities. Female labor force participation is important for the strengthening of economic and social development of a country because it will increase the efficiency level in the economy and Will bring about economic and social justice. In general, the high female labor force participation rate shows two things which include: 1) The advancement of women in economic and social situations. 2) Empowering women. These cases increase justice and increase the use of human potential in society which can help build higher capacity for economic growth and reduce poverty. It is worth noting that women's employment and economic participation require specific policies and measures and paying attention to its role in economic development should be given more than ever attention. In the labor market scientific literature, several factors have been mentioned that affect the female labor force participation rate, in general include: 1) Individual characteristics such as age, gender, level of education, working income. 2) Family characteristics such as income of other family members, level of education, marital status, employment and family size. In addition, one of the important factors that can influence the female labor force participation rate, is corruption. Corruption by encouraging activities in the shadow economy, Reduce private sector productivity and increasing the tax burden by changing the saving-consumption swap, this reduces the supply of labor. Also corruption has a direct and negative impact on labor force participation, it also has an indirect and opposite effect on labor force participation. Considering the low female labor force participation rate and the high rate of corruption in Iran, it can be stated that the Iranian labor market requires policies and strategies In order to control corruption, it can increase the female labor force participation rate in different sectors of the economy. Therefore, in this study, the impact of corruption on the female labor force participation rate in the labor market of Iran and selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation in the region during the period 2005-2018 was studied using simultaneous equations model. The model estimation results show that corruption and unemployment rate negatively affect female labor force participation rate in iran and selected countries and this effect was statistically significant at the 5% significance level. In other words, corruption has a negative impact on economic growth and diverts government spending to unproductive ends, It has reduced the female labor force participation in iran and in selected countries. The high unemployment rate also limits the ability of individuals to supply labor and participate in economic activities. The variables of urbanization ratio and economic growth also had a positive effect on female labor force participation but the effect of urbanization ratio is not statistically significant at a significace level of 5%. In other words, high economic growth increases job opportunities for men and women in all sectors of the economy. The impact of female's fertility rate on female labor force participation in iran and selected countries was negative and this effect was statistically significant at the 5% significance level. Also the impact of education on female labor force participation in iran and selected countries was positive and at the significance level of 5% is statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Labor Force Participation Rate
  • Corruption
  • Simultaneous Equations Model
  • Iran