مدیر مسئول


دکتر حسن فرازمند استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بین الملل

سردبیر


دکتر سید عزیز آرمن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکترای تخصصی اقتصاد

دبیر اجرایی


دکتر سید مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری توسعه اقتصادی: عوامل غیر اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی

مدیر داخلی


دکتر سید امین منصوری استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد سنجی و اقتصاد فضایی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی عمادزاده استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

دکتری توسعه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا پروین استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری توسعه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی سامتی استاد دانشگاه اصفهان

اقتصاد بخش عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی سلیمی فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران

دکتری اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم چینی پرداز استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

آمار

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور زراء نژاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبد المجید آهنگری دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری توسعه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید عبدالمجید جلائی استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

دکتری اقتصاد بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید صامتی استاد دانشگاه اصفهان

اقتصاد بخش عمومی‏‏

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید کردبچه دانشیار دانشگاه الزهرا

اقتصاد صنعتی و اقتصاد سنجی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محسن بهمنی اسکویی استاد برجسته دانشگاه ویسکانسین-میلواکی

امور مالی بین المللی، اقتصاد کلان اقتصاد باز، اقتصاد سنجی کاربردی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد انستیتوی پلی تکنیک ویرجینیا و دانشگاه ایالتی: بلکسبورگ ، VA ، ایالات متحده

اقتصاد توسعه ، اقتصاد خانواده ، اقتصاد خاورمیانه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر امیر کیا گروه مالی و اقتصاد، دانشگاه یوتا ولی

استاد اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر غلامرضا نخعی زاده استاد دانشگاه کارلزروحیه آلمان

اقتصاد سنجی و آمار

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محسن افشاریان دانشگاه فنی مؤسسه کنترل و حسابداری برونشوویگ آلمان

اقتصاد مدیریتی

ویراستار انگلیسی


دکتر امیر مشهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

زبانشناسی کاربردی

ویراستار


آزاده بدوی دانشگاه شهید چمران اهواز

ویراستار فنی و صفحه آرا

  • jqescu.ac.ir
  • 98-9030676920