دوره 20 (1402)
دوره 19 (1401)
شماره 4
دوره نوزدهم، شماره چهارم، زمستان 1401
شماره 3
دوره نوزدهم، شماره سوم، پاییز 1401 (شماره مسلسل 74)
شماره 2
دوره نوزدهم، شماره دوم، تابستان 1401
شماره 1
دوره نوزدهم، شماره اول، بهار 1401 (شماره مسلسل 72)
دوره 18 (1400)
دوره 17 (1399)
دوره 16 (1398)
دوره 15 (1397)
دوره 14 (1396)
دوره 13 (1395)
دوره 12 (1394)
دوره 11 (1393)
دوره 10 (1392)
دوره 9 (1391)
دوره 8 (1390)
دوره 7 (1389)
دوره 6 (1388)

مقاله پژوهشی

بکارگیری تعدیل بیزی با پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS) در الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (BARDL): مطالعه موردی تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه در ایران

مهدی قائمی اصل؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد بنیادی

مقاله مستخرج از رساله دکتری