مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

2. بررسی اثرات غیرخطی ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه (رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پنل)

نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی

مقاله پژوهشی