مقاله پژوهشی
1. اثر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR

حسن دلیری؛ عظیم نظری

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23066.1706

چکیده
  رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می‌کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی‌هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. توسعه مدل داده-ستانده برای بررسی جریان‌های بین‌بخشی آب در اقتصاد استان یزد

مهران زارعی؛ زهرا نصراللهی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-49

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.23261.1716

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش‌های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش‌های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم‌یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان‌های آب مجازی بین بخش‌های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق 1404

حسین اکبری فرد؛ امید ستاری؛ امین قاسمی نژاد؛ مریم رضایی جعفری

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 51-83

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23413.1725

چکیده
  تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت‌ها و انتخاب سیاست‌های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می‌گیرد؛ زیرا اثرات سیاست‌های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک‌های پیشرو در زمینه پیش‌بینی این متغیر اساسی می‌تواند برای سیاستگذاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. برآورد تجارت بین منطقه ای تهران و اصفهان به روش Charm

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 85-112

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23614.1733

چکیده
  تحلیل داده-ستانده بین منطقه­ای، قادر است تصویرکاملیازتجارت بین مناطق در سطح بخش­های اقتصادی را نشان دهد. لازمه­ی دسترسی به این تحلیل، در دسترس بودن جدول داده ستانده بین منطقه­ای[1] است.  از آن­جایی­که این نوع جداول، توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی‌شوند؛ا لازم است که با  استفاده از روش­های غیرآماری موجود در ادبیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی اثرات غیرخطی تعیین‌کننده‌های صادرات غیرنفتی در ایران با استفاده از مدل با پارمترهای متغیر در طول زمان TVP-VAR

محسن خضری؛ عبدالناصر شجاعی؛ محمد حسن فطرس

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23814.1752

چکیده
  با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش‌های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته‌اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رشد درون‌زا

حجت ایزدخواستی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 135-165

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.24258.1787

چکیده
  نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می‌تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون‌زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ جعفر باباجانی؛ محمد رضا آخوند؛ اسلام فاخر

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 167-198

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25894.1877

چکیده
  علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می‌شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. ...  بیشتر