مقاله پژوهشی
1. بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)

امیرحسین توحیدی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ حسین محمدی؛ پریسا علیزاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 1-19

چکیده
  طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اندازه گیری وابستگی درآمدهای مالیاتی دولت های تحصیلدار به درآمدهای نفتی

جلیل خداپرست شیرازی؛ امین تبعه ایزدی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 21-46

چکیده
  در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه‌‌ای از دولت-های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده‌های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت‌های تحصیلدار می‌باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده‌های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای ایران؛ رویکرد حداقل مربعات پایدار (RLS)

سهراب دل انگیزان؛ آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 47-77

چکیده
  مجموعه سیاست‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر به گونه‌ای بوده‌است که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای تاکنون داشته‌است. در این مطالعه تلاش شده‌است با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. توسعه مدلی نوین جهت اندازه‌گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل‌های تلفیقی GARCH-مارکوف

مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 79-111

چکیده
  اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت‌دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه‌های تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می‌باشد. نظر به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران و کاربرد آن در سیاستگذاری اقتصادی

محمد اخباری؛ محمد جواد محقق نیا

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 113-134

چکیده
  در بین مفاهیم مختلفی که نرخ تعادلی بیکاری را مد نظر دارند، NAIRU یکی از مهمترین آنها از نظر بانکهای مرکزی میباشد چرا که مستقیماٌ بر تورم تمرکز دارد. معادله فیلیپس کاربردی در برآورد NAIRU در مقاله حاضر مشابه مدل مثلثی پیشنهادی گوردون میباشد به طوری که نرخ تورم توسط سه عامل تورم انتظاری و اینرسی آن، کمبود یا مازاد تقاضا (که توسط شکاف بین نرخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی (مطالعه موردی کشور ایران)

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 135-158

چکیده
  مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است که با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی در مباحث نظری و تجربی می‌توان از متغیر " ...  بیشتر