مقاله پژوهشی
1. بررسی تحرک درآمدی در نسل سنی زنان در ایران

میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 1-20

چکیده
  یفقر و نابرابری در نسل سنی زنان به عنوان یکی از مسائل اصلی فرآیند توسعهدر جامعه مطرح است که در سالهای اخیر تلاش گردیده است راهبردهاییجهت کاهش آن اتخاذ گردد. در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با فقر ونابرابری، تحرک درآمدی میباشد. تحرک درآمدی معیاری است که میزاننابرابری فرصتها را در یک جامعه اندازه میگیرد. تحرک درآمدی به دو صورتشرطی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر دموکراسی بر انتشار دی اکسید کربن

لطفعلی عاقلی؛ حسین صادقی؛ آرش اسوار

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 21-40

چکیده
  از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می‌شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 41-67

چکیده
  از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می‏گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه‏ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا

هنگامه احمدپورمبارکه؛ حسین اکبری فرد

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 69-86

چکیده
  امروزه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت‌ها ضرورت دارد. در‌این راستا، نقش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر‌کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره‌وری کل عوامل تولید بر ظرفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسه اثرات رشدی اصلاحات مالیاتی در ایران: یک تحلیل CGE-DCGE

حمید هوشمندی؛ مجید صامتی؛ روزیتا مؤیدفر

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 87-113

چکیده
  یکی از پرسش‌های بحث‌ برانگیز در اقتصاد رابطه‌ی بین مالیات‌ها و رشد‌اقتصادی است. در چند دهه‌ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی( مالیات‌های بر دستمزد، درآمد‌سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات‌مالیاتی بر سرمایه‌گذاری، تولید‌ناخالص‌داخلی و ساختار‌تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید مهدی مصطفوی؛ مرتضی بکی حسکوئی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 115-143

چکیده
  این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده ...  بیشتر