1. تحلیل تجربی رابطۀ بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه‌ای و آلودگی محیط زیست (رهیافت لیزرل )

مجید مداح؛ زینب محمّدنیا سروی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.12692

چکیده
  اقتصاد سایه‌ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار ...  بیشتر