نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 29 Bahman

چکیده

رشد سرمایه‌گذاری یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی مستمر محسوب شده و شناخت عوامل موثر بر آن در سطح خرد و کلان دارای اهمیت ویژه‌ای است. از مهمترین عوامل تعیین کننده سرما-یه‌گذاری در سطح خرد، بازده و ریسک است. سرمایه‌گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجه‌اند، به خطر نیندازند و ارزش سبد دارایی خود را حفظ کنند به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک هستند. از آنجایی که ریسک سیستماتیک متاثر از ساختار و ویژگی‌های شرکت‌ها است و این ویژگی‌ها در طول چرخه عمر شرکت تغییر می‌کنند، انتظار می‌رود که ریسک به چرخه عمر شرکت مرتبط باشد. تئوری چرخه عمر شرکت وجود رابطه بین عمر شرکت و ریسک سیستماتیک را تصریح نموده ولی در مورد شکل تبعی این رابطه بحثی ننموده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی اثر متغیر عمر شرکت بر ریسک سیستماتیک و تعیین شکل تبعی این رابطه است. نمونه پژوهش شامل 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1400 است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده‌های تلفیقی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با ثابت نگه داشتن سایر عوامل تعیین کننده‌های بتا، ضریب ریسک سیستماتیک (بتا) شرکت‌هایی که در مراحل اولیه چرخه عمر قرار دارند، به دنبال یک الگوی غیرخطی با افزایش سن شرکت افزایش می‌یابد و ضریب ریسک سیستماتیک شرکت‌هایی که به مرحله بلوغ رسیده‌اند، به دنبال یک الگوی غیرخطی با افزایش سن شرکت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نتایج سایر تعیین‌کننده‌های بتا نشان می‌دهد متغیرهای ریسک تجاری ذاتی، اندازه شرکت و فرصت (اختیار) رشد رابطه معناداری با ریسک سیستماتیک (بتا) دارند و متغیرهای رشد شرکت، اهرم مالی و ریسک عملیاتی رابطه معناداری با بتا ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The determinants of systematic risk with a firm life cycle approach: case study of companies listed on the Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sojoodi 1
  • Zahra Alipour 2
  • Elmira Azizi Norouzabadi 2

1 Assistant Professor of Economics

2 29 Bahman

چکیده [English]

Risk is one of the most important tools for investors to make decisions in the capital market. So far, many researches in the field of management and investment have been done about risk to identify and reduce the factors that cause or increase risk. , Systematic risk is the most vital factor for measuring risks related to financial decisions, and it plays an important role in financial decisions by influencing the amount of profit and efficiency of the company. The present study tries to test the effect of the company life variable and some other determining factors on the systematic risk (beta).To conduct this research, a sample of 47 companies was selected from among the companies accepted in the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2016. The results show that the age of the company in the form of the number of years since the establishment of the company has no effect on the systematic risk. Therefore, the relationship between company age and systematic risk is not linear. In the following, three dependent forms (the square of the company's age, the logarithm of the company's age, and the inverse of the company's age) were used to examine the relationship between the company's age and systematic risk more precisely. The results of the estimation of the functional form in which the square of the age of the company is used show that the square of the age has no significant relationship with the systematic risk. In the functional form, in which the inverse of the company's age is entered, the results show that the increase in the amount of systematic risk is more severe in the early stages of a company's development, but stabilizes with the maturity of the company. In the estimation of the functional form in which the logarithm of the company's age is considered, the results indicate that the increase in risk is severe in the early stages of the life cycle, but the amount of risk increase decreases for mature companies.

Also, based on the results of the estimations, it can be concluded that, as expected, the inherent business risk variables have a positive and significant effect on systematic risk, and the variable of company size and growth opportunities have a negative and significant effect on systematic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic risk
  • company life cycle
  • financial leverage
  • operational risk
  • . inherent business risk