نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

رفتار توده‌وار بعنوان یکی از جنبه‌های رفتاری یکی از موضوعات مهم در مالی رفتاری می‌باشد که مورد توجه محققان دانشگاهی و همچنین سرمایه‌گذاران می‌باشد و می‌تواند در تصمیمات سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. بازار سرمایه ایران با توجه به رشد چشمگیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از محدوده تقریبا 76894 هزار واحد در سال 1396 تا محدوده 1347555 واحد در اواخر سال 1400 و همچنین ریزش بازار تا محدوده 1135367 واحد در همان سال و همچنین ریزش تاریخی در سال 1399، نوسانات زیادی داشته است و نوسانات زیاد در بازار، به دلیل افزایش عدم قطعیت و ریسک، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به تقلید از دیگران بپردازند و از تجزیه و تحلیل خود صرف‌نظر کنند. از این رو بررسی رفتار توده‌‌وار در این دوره زمانی حائز اهمیت می‌باشد. باتوجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی از وجود یا عدم وجود رفتار توده‌وار در این بازه زمانی انجام نگرفته است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی رفتار توده‌وار در بازه زمانی 1395 تا 1400 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در طی دوره بررسی، رفتار توده‌وار در سطح بازار وجود داشته است. همچنین با بررسی جداگانه دوران رشد و افول بازار سرمایه نویسندگان به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاران در دوران رشد بازار منطقی‌تر نسبت به دوران افول بازار سرمایه عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining herd behavior in Tehran Stock Exchange market

نویسندگان [English]

  • Milad Ebrahimi 1
  • Habib Ansari Samani 2

1 Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Behavioral aspect has always been of interest to academic scholars, investors, as well as institutional investors. Herd behavior as one of the aspects of behavior is one of the important issues in behavioral finance that can affect investor decisions as well as devastating effects on financial markets. With the onset of a significant growth in Tehran's stock market index from the range of approximately 76894 units in 2017 to the range of 2103310 units in 2020, as well as market fall to 1135367 units as well as historical stock falls in 2019 and 2020 the Iranian market has fluctuated over this period of time. Hence, market review is important in terms of herd behavior at this time interval. So far, no comprehensive research has been carried out on herd behavior at this period. As a result, the purpose of this study is to investigate the herd behavior in the period from 2016 to 2022. The study was also conducted using the daily price data of Tehran Stock Exchange companies. The results of the research indicate that investors have had a herd of behavior during the course of the study. In addition, with a separate review of the growth and decline of the capital market, the authors concluded that investors had made a little more logical in the era of market growth than in the decline of the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding behavior
  • behavioral finance
  • Tehran Stock Exchange