نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاراقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22055/jqe.2024.45875.2604

چکیده

جرم و جنایت یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. به طوری‌که هر چه جرم افزایش یابد، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. جرائم علاوه بر اثرات مستقیمی که در منطقه‌ی جغرافیایی دارند، اثرات غیر مستقیمی می تواند بر سایر مناطق همجوار داشته باشند. از این رو هدف اصلی در این تحقیق بررسی جرم در هسته و تاثیر آن بر مناطق پیرامون است. برای این منظور استان تهران به عنوان هسته و سایر استان ها به عنوان پیرامون در نظر گرفته شده است. متغیرهای جرم شامل جرایم خشن و سرقت‌های عادی هستند و برای متغیر رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استان‌ها در نظر گرفته شده است. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای 30 استان و در فاصله زمانی 1399-1377 به بررسی اثر جرم در استان تهران بر رشد اقتصادی سایر استان ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اثرات جرایم با توجه به نوع شاخص جرم بر روی رشد اقتصادی استان‌ها متفاوت است. بررسی اثر شاخص‌ جرایم خشن بر رشد اقتصادی نشان داد که افزایش این دسته از جرایم در استان تهران، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سایر استان‌های کشور دارد. شاخص‌ سرقت‌های عادی نیز دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی سایر استان‌ها هستند؛ به این صورت که سرقت از مغازه‌ها، مراکز تجاری و اماکن دولتی اثر منفی بر رشد اقتصادی سایر استان‌ها داشته‌اند. در حالی که بعضی دیگر از انواع سرقت‌های عادی از قبیل سرقت از منازل مسکونی، موتور سیکلت و سرقت احشام اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی سایر استان‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the effect pattern of crimes in Tehran on the economic growth of neighboring provinces (based on the core-periphery approach)

نویسندگان [English]

  • Sayed Amin Mansouri 1
  • Sayed Aziz Arman 2
  • Farhad Hoseini 3

1 Assocaite Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Master of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Crime is one of the most important and influential components of economic growth. As crime increases, investment risk increases and economic growth decreases. In addition to their direct effects in a geographical area, crimes can have indirect effects on other neighboring areas. Therefore, the main purpose of this study is to investigate crime in the center and its impact on the growth of suburban areas. For this purpose, Tehran province is considered as the center and 30 provinces as the suburbs. Crime variables include violent crimes and ordinary thefts, which have been studied on the economic growth of other provinces in the period 1998-2020 using the panel data method. The results of the present study show that the effects of crime on the economic growth of the provinces are different according to the type of crime index. The study of the effect of violent crime index on economic growth showed that the increase in this category of crimes in Tehran province has a positive and significant effect on economic growth in other provinces of the country. The rate of ordinary thefts also has different effects on the economic growth of other provinces; In this way, thefts from shops, commercial centers and government places have had a negative effect on the economic growth of other provinces. While some other types of ordinary thefts such as burglary, motorcycle theft and livestock theft have had positive effects on the economic growth of other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core-periphery
  • regional capital
  • mass؛ Economic Growth؛ Panel data