نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوسانات نرخ ارز و وجود نرخ‌های تورم بالا و پیوسته در یک اقتصاد را می‌توان دو عامل مهم اثرگذار در ایجاد نااطمینانی اقتصادی به شمار آورد که آسیب‌های قابل توجهی به رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و گسترش توزیع ناعادلانه ثروت را به دنبال دارد. با توجه به اثرات مخرب نوسانات نرخ ارز و انحرافات تورمی از مسیر اصلی، دو هدف اصلی در این مطالعه پیگیری شد. اولین هدف این مطالهه، بررسی رابطه‌ی متقابل بین نوسانات نرخ ارز و انحرافات تورمی به صورت ماهانه از اردیبهشت 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از علیت گرنجر و علیت تودا و یاماموتو بود. هدف دوم در این مطالهه، ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم پایه بر اساس الگوی تصادفی ماندل-فلمینگ با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) طی دوره‌ی 1353-1401 بود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که رابطه‌ی متقابل بین متغیرهای نوسانات نرخ ارز و انحرافات تورم تأیید می‌شود. علاوه‌بر این، نتایج به دست آمده اثرگذاری مثبت نوسانات نرخ ارز، نقدینگی و نرخ ارز بر تورم پایه را تأیید می‌کند. از طرف دیگر، تولید ناخالص داخلی دارای اثری منفی بر تورم پایه است. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می‌شود که برای کاهش نوسانات نرخ ارز وکنترل تورم، نظام ارزی مناسب و کارایی توسط دولت ایجاد و پیروی شود تا از طریق آن، امنیت اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد افزایش یابد. همچنین، اعمال سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ و بهینه برای کنترل تورم و به دنبال آن، کاهش نوسانات نرخ ارز ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of exchange rate fluctuations on core inflation using the Mandel-Fleming stochastic model and identifying the mutual relationship between exchange rate fluctuations and inflation deviations in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Pirpour
  • Hosein Samsami Mazrae Akhoond

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Exchange rate fluctuations and high and continuous inflation rates in an economy can be considered two significant factors in creating economic uncertainty, which can cause considerable damage to economic growth, increase the unemployment rate, and spread the unfair distribution of wealth. According to the destructive effects of exchange rate fluctuations and inflationary deviations, two main goals were pursued in this study. The first goal of this study was to investigate the mutual relationship between exchange rate fluctuations and inflationary deviations monthly from May 2004 to February 2023 using Granger causality and Toda and Yamamoto causality. The second goal of this study was to evaluate the effect of exchange rate fluctuations on core inflation based on the Mandel-Fleming stochastic model using the ARDL method during 1974-2022. The results show that the mutual relationship between the variables of exchange rate fluctuations and inflation deviations is confirmed. In addition, the obtained results corroborate the positive effect of exchange rate fluctuations, liquidity, and exchange rate on core inflation. Nevertheless, GDP adversely affects core inflation. According to the obtained results, it is recommended that to reduce exchange rate fluctuations and control inflation, a suitable and efficient currency system should be created and followed by the government, so that through it, economic security and directing liquidity toward productive activities will increase. Also, it is necessary to apply coordinated and optimal financial and monetary policies to control inflation and reduce exchange rate fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuations
  • Core inflation
  • Mandel-Fleming stochastic model
  • Granger causality
  • ARDL