نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 مشهد-دانشکده اقتصاد - دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

دسترسی مردم به منابع انرژی و کاهش فقر از مقدمات دستیابی به اهداف توسعه پایدار به شمار می رود. همچنین عدم حاکمیت مناسب در اقتصاد، فساد و ناکارآمدی دولت ها بحران انرژی را برای کشورهای صاحب این منابع به وجود آورده است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی با استفاده از روش پانل دیتای پویا، برای 12 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 2002-2019 می پردازد. نتایج نشان می دهد بین شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جمعیت شهری نیز تأثیری مثبت و معنادار و از سوی دیگر تورم و بیکاری تأثیری منفی و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند. همچنین اثر تعاملی شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی نیز مثبت و معنادار بوده است. با توجه به یافته های پژوهش، کشورهای مورد نظر می بایست توجه بیشتری به حکمرانی درست اقتصادی بخصوص در استفاده از منابع انرژی و همچنین مبارزه با فساد سیستماتیک برای جلوگیری از اتلاف منابع انرژی داشته باشند تا بتوانند با کارایی و بهره وری بیشتر در مصرف انرژی ، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of Energy Consumption Intensity and Good Governance on Economic Growth (Case Study: OPEC Member Countries)

نویسندگان [English]

  • Hadi Yaser Lofte Alaayedi 1
  • Mahmood Hoshmand 2
  • Mehdi Behname 3
  • Mohammad Javad Gorjipour 4

1 Master of Economics, Faculty of Administrative & Economics Sciences Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

2 Full Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative & Economics Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative & Economics Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

4 Economics Group, Faculty of Administrative and Economics Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

People's access to energy resources and poverty reduction are considered as prerequisites for achieving sustainable development goals. Also, the lack of proper governance in the economy, corruption, and inefficiency of the governments has created an energy crisis for the countries that own these resources. Therefore, this research examines the impact of energy consumption intensity and good governance on economic growth using the dynamic panel data method for 12 OPEC member countries in the period 2002-2019. The results show that there is a positive and significant relationship between the intensity of energy consumption and good governance on economic growth. The formation of gross fixed capital and urban density also have a positive and significant effect, and on the other hand, inflation and unemployment have a negative and significant effect on the economic growth of the studied countries. Also, the interactive effect of the intensity of energy consumption and good governance on economic growth has been positive and significant. According to the findings of the research, the countries in question should pay more attention to the correct economic governance, especially in the use of energy resources, as well as the fight against systematic corruption to prevent the waste of energy resources, so that they can provide the basis for economic growth and development in their country with more efficiency and productivity in energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Unemployment
  • Gross domestic product
  • Inflation
  • Governance