نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد ، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

تأثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در تحقیقات مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در این خصوص دو دیدگاه متفاوت و متضاد وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، دولتها با هدف حداکثرسازی رفاه جامعه و رضایت افکار عمومی تلاش می‌کنند تا درآمدهای نفتی را برای هزینه‌های عمومی بکار گرفته و درآمدهای مالیاتی را کاهش دهند. با این کار، افزایش درآمدهای نفتی با کاهش درآمدهای مالیاتی جایگزین می‌شود. از دیدگاه دوم، دولت‌ها در کشورهای نفت خیز با سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در سایر بخش‌های اقتصادی باعث رشد این بخش‌ها می‌شوند و از این طریق به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک می‌کنند. این بحث که کدام دیدگاه می‌تواند در یک کشور درست باشد از اهمیت بالایی در برنامه ریزی و بودجه برخوردار است. از این‌رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تاثیرپذیری درآمدهای مالیاتی و به طور خاص، مالیات‌های غیرمستقیم از نااطمینانی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران پرداخته است. مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل، از نوع تحقیقات تحلیلی می‌باشد که با استفاده از روش رگرسیون فازی برای دوره زمانی1400-1370 انجام شده است. نتایج نشان داد هم درآمدهای نفتی و هم نااطمینانی در درآمدهای نفتی تاثیر منفی بر جذب مالیاتهای غیرمستقیم در اقتصاد ایران دارد با این تفاوت که تاثیر نااطمینانی درآمدهای نفتی بسیار بیشتر از تاثیر خود درآمدهای نفتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Uncertainty Effect of Oil Revenues on Indirect Taxes

نویسندگان [English]

  • masoud saadatmehr 1
  • mostafa shokri 2

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 PhD in International Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The impact of oil revenues on tax revenues has been examined in various researches and there are two different and opposing views in this regard. According to the first view, governments try to use oil revenues for public expenses and reduce tax revenues in order to satisfy the public opinion. Therefore, the increase in oil revenues is replaced by the decrease in tax revenues. From the second point of view, governments in oil-rich countries, by investing oil revenues in other economic sectors, cause the growth of these sectors and in this way help to increase tax revenues. This discussion of which view can be correct in a country is of great importance in planning and budgeting. Therefore, the current research investigated the impact of the uncertainty of oil revenues on tax revenues, especially indirect tax revenues. This research is an applied research in terms of its purpose and an analytical research in terms of its analysis method, and it was conducted using the Fuzzy regression method for the period of 1370-1400. The results showed that both oil revenues and uncertainty in oil revenues have a negative effect on the absorption of indirect taxes in Iran's economy, with the difference that the effect of uncertainty in oil revenues is much greater than the effect of oil revenues themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Oil Revenues
  • Indirect Tax
  • Luzzy Logic