نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز

4 اقتصاد،دانشکده اقتصادومدیریت ،دانشگاه آزاد واحد شیراز،شیراز،ایران

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات مهاجرت بر چرخه‌های تجاری ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین می‌پردازد. برای مهاجرت در تحقیق حاضر یک شوک تعریف شده است که به صورت یک فرایند خودرگرسیون مرتبه اول تبیین می‌شود. این شوک از طریق تغییر در سرمایه انسانی وارد مدل می‌شود و با تغییرات ساختار جمعیت و سرمایه انسانی بر ایجاد نوسان در متغیرهای اقتصادی اثر گذار است. برای بررسی اثرات مهاجرت در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران از دو ابزار تجزیه واریانس و توابع واکنش آنی استفاده شده است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، شوک مهاجرت بیشتر از 20 درصد نوسانات محصول، بیشتر از 14 درصد نوسانات مصرف و بیش از 10 درصد نوسانات قیمت مسکن را برای اقتصاد ایران توضیح می‌دهد. همچنین بر اساس نتایج توابع واکنش آنی متغیرها، در پاسخ به شوک مهاجرت، محصول، مصرف، سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه در بخش مسکن، سرمایه انسانی، اشتغال، دستمزد، موجودی سرمایه کاهش می‌یابند، در حالی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل شده از براورد درست نمایی نهایی الگو بر اساس تقریب لاپلاس سناریوهای مختلف در رابطه با اثرات مهاجرت بر سرمایه انسانی مقایسه می-شود. نتایج نشان می‌دهد که مدل با نسبت سرمایه انسانی کمتر مهاجران نسبت به سرمایه انسانی داخلی پذیرش می‌شود.

واژگان کلیدی: مهاجرت، سرمایه انسانی، مدل DSGE، چرخه‌های تجاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of immigration on the macroeconomic variables of Iran in the dynamic stochastic general equilibrium model framework

نویسندگان [English]

  • mehrzad ebrahimi 1
  • hashem zare 2
  • abbas aminifard 3
  • ramin behyarfar 4

1 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Shiraz

4 Department.economic.a managment.shiraz branch.islamic.azad.univercity.shiraz.iran

چکیده [English]

This paper examines the effects of migration on Iran's business cycles in the framework of a Bayesian dynamic stochastic general equilibrium model. Migration in the present study is defined as a shock, which is explained as a first-order autoregression process. This shock enters the model through changes in human capital and is effective in causing fluctuations in economic variables by changing the structure of population and human capital. Two tools of variance decomposition and impulse response functions have been used to analyze the effects of migration on the business cycles of the Iranian economy. Based on the results of variance decomposition, the migration shock explains more than 20% of output fluctuations, more than 14% of consumption fluctuations and more than 10% of housing price fluctuations for the Iranian economy. Also, based on the results of the impulse response functions of the variables, in response to the shock of migration, output, consumption, investment, capital formation in the housing sector, human capital, employment, wages, and capital stock decrease, while housing prices increase. Finally, based on the results obtained from the estimation of the final likelihood of the model based on the Laplace approximation, different scenarios regarding the effects of immigration on human capital are compared. The results show that the model with a lower ratio of human capital of immigrants compared to internal human capital is accepted.

Keywords: Migration, Human Capital, DSGE Model, Business Cycles

JEL Classification: E44, O15, E32, F22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Human Capital
  • DSGE Model
  • Business Cycles