نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران

2 دکتری اقتصاد بخش عمومی، گروه آموزشی اقتصاد، دانشگاه لرستان.

چکیده

امنیت شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (fdi) در یک کشور می‌باشد؛ حال آن‌که سطح درگیری بالا و بی‌ثباتی سیاسی از ویژگی‌های بارز بیشتر کشورهای منطقه منا می‌باشد. از این رو بسیاری از کشورهای این منطقه سعی می‌کنند تا با افزایش هزینه‌های نظامی، امنیت خود را ارتقاء دهند. حال سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود آنست که تأثیر هزینه‌های نظامی بر fdi در کشورهای منطقه منا چگونه است و آیا کشورهای مستعد درگیری در این منطقه توانسته‌اند از طریق افزایش هزینه‌های نظامی به ارتقاء سطح امنیت و در نهایت جذب fdi کمک کنند؟ به این منظور از اطلاعات آماری 12 کشور منطقه منا طی سال‌های 2021-2000 در قالب روش تجزیه‌وتحلیل داده‌های پانل و برآوردگر اثرات ثابت (FE) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که در غیاب درگیری‌ مسلحانه (به‌عنوان شاخص معکوس امنیت)، اثر بار نظامی (سهم هزینه‌های نظامی از gdp) بر خالص ورودی fdi، منفی و معنی‌دار می‌باشد؛ اما اثر تعاملی بار نظامی و درگیری‌ مسلحانه بر خالص ورودی fdi، مثبت می‌باشد که نشان می‌دهد در کشورهای مستعد درگیری، افزایش سهم هزینه‌های نظامی از gdp می‌تواند از طریق کاهش درگیری مسلحانه به جذب fdi کمک کند. استحکام نتایج به‌دست‌آمده با تفکیک کشورهای منطقه منا به دو دسته کشورهای مواجه با درگیری مسلحانه و کشورهای فاقد درگیری مسلحانه نیز تأیید شده است. بر این اساس، نتایج نشان‌ می‌دهد اثر منفی بار نظامی بر خالص ورودی fdi در کشورهای مواجه با درگیری مسلحانه به‌مراتب کمتر از کشورهای فاقد درگیری مسلحانه می‌باشد. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ناخالص و درجه بازبودن تجاری، اثر مثبت و معنی‌دار و درگیری مسلحانه، اثر منفی و معنی‌دار بر خالص ورودی fdi در کشورهای مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Interactive Effect of Military Spending and Armed Conflict on Foreign Direct Investment with Panel Data Method: A Study of MENA Countries

نویسندگان [English]

  • Sahebe Mohamadian Mansour 1
  • Abolghasem Golkhandan 2

1 Assistants Professor, Department of Economic, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. in Public Sector Economics, Department of Economic, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.

چکیده [English]

Security is a necessary condition for attracting foreign direct investment (fdi) in a country; However, the high level of conflict and political instability are prominent features of most countries in the MENA region. Therefore, many countries in this region try to improve their security by increasing military spending. Now, the question raised in this research is, what is the effect of military spending on fdi in MENA countries, and have conflict-prone countries in this region been able to help improve the level of security and ultimately attract fdi through increasing military spending? For this purpose, the statistical information of 12 countries of MENA region during the years 2000-2021 has been used in the form of panel data analysis and fixed effects estimator (FE). Empirical results show that in the absence of armed conflict (as an inverse indicator of security), the effect of military burden (the share of military spending in GDP) on the net fdi inflows is negative and significant; But the interactive effect of military burden and armed conflict on the net fdi inflows is positive, that shows in conflict-prone countries, increasing the share of military spending in GDP can help attract fdi through the reduction of armed conflict. The robustness of the results obtained by separating the countries of the MENA region into two categories of countries facing armed conflict and countries without armed conflict has also been confirmed. Based on this, the results show that the negative effect of the military burden on the net fdi inflows in countries facing armed conflict is much lower than in countries without armed conflict. Based on other results, economic growth, gross capital formation and the degree of trade openness have a positive and significant effect and armed conflict has a negative and significant effect on the net fdi inflow in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Conflict
  • . Military Spending. Interactive Effect
  • . Foreign Direct Investment