نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد - اقتصاد‌سنجی، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان - ایران

2 استاد اقتصاد‌سنجی و آمار اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان - ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن، سمنان، ایران

چکیده

اهمیت توزیع منابع و امکانات در عدالت اجتماعی، کاهش فقر، اقتصاد منطقه ای موجب شده است که توزیع مناسب درآمد یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد. اما با توجه به اینکه شاخص‌های تک بعدی نابرابری درآمد (هزینه) تنها یک بعد از رفاه را در نظر می‌گیرند و رفاه یک فرد به عوامل زیادی مانند درآمد، مسکن، بهداشت، و غیره بستگی دارد استفاده از شاخص های تک بعدی ممکن است نتایج گمراه کننده ای از میزان نابرابری در یک جمعیت معین یا بین گروه‌های مختلف افراد ارائه دهد. هدف اساسی این مقاله بررسی روند میزان نابرابری چندبعدی برای گروه نه‌گانه کالایی خوراک، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، خدمات و اثاثیه، تفریحات و سرگرمی، حمل‌ونقل و ارتباطات، آموزش و سایر در سبد مصرفی خانوار در استان بوشهر در مقایسه با کل کشور است. برای این منظور ضریب جینی چندبعدی با استفاده از ریز داده‌های هزینه (درآمد) خانوار در استان بوشهر و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی برای دوره زمانی 1363-1400 برآورده و سپس برای مقایسه نابرابری چندبعدی استان بوشهر در مناطق شهر و روستایی با کل کشور از 3 الگو تحلیل واریانس تک عاملی همراه با رگرسیون استفاده شده است. نتایج برآرود ضریب جینی چند بعدی نشان می دهد که میانگین نابرابری در استان بوشهر از کل کشور بیشتر است.همچنین نتایج حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان دهنده بیشتر بودن میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری استان بوشهر از میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری کل کشور به طور معناداری بوده است. نابرابری در مناطق روستایی استان بوشهر به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Multidimensional Inequality of Bushehr Province Compared to the Whole Country

نویسندگان [English]

  • Anahita Roozitalab 1
  • Esmaiel Abounoori 2
  • Majid Maddah 3

1 PhD Student in Economics-Econometrics , Department of Economics, Semnan University, Semnan-Iran

2 Professor of Econometrics and Social Statistics, Department of Economics, Semnan University, Semnan-Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The importance of the distribution of resources and facilities in social justice, poverty reduction, regional economy has caused the appropriate distribution of income to be one of the most important concerns of policymakers and economic researchers. But considering that one-dimensional indicators of income inequality (cost) consider only one dimension of well-being and the well-being of a person depends on many factors such as income, housing, health, etc., using one-dimensional indicators may lead to misleading results. provide a measure of inequality in a given population or between different groups of people. The main purpose of this article is to investigate the trend of multidimensional inequality for the nine commodity groups of food, clothing and footwear, housing, health, services and furniture, recreation and entertainment, transportation and communication, education and others in the household consumption basket in Bushehr province compared to the whole country. Is. For this purpose, the multidimensional Gini coefficient was calculated by using the micro-data of household expenditure (income) in Bushehr province and the whole country separately for urban and rural areas for the period of 1984-2021 and then to compare the multidimensional inequality of Bushehr province in urban and rural areas with the whole In the country, 3 models of single-factor analysis of variance with regression have been used. The results of the multidimensional Gini coefficient analysis show that the average inequality in Bushehr province is higher than the whole country. Also, the results of the variance analysis model show that the average inequality in the rural and urban areas of Bushehr province is higher than the average inequality in the rural and urban areas of the whole country. The country has been significantly. Inequality in rural areas of Bushehr province has been significantly higher than inequality in urban areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Gini coefficient
  • analysis of variance
  • Bushehr province
  • Iran