نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

وجود پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران موجب کاهش درآمد سرانه حقیقی، قدرت خرید و افت تقاضای کل شده است. کاهش اجزای تقاضای کل و تداوم آن موجب آسیب دیدن توان تولیدی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین باید راهکاری اندیشه شوند تا این رکود شکل گرفته در طرف تقاضای اقتصاد رفع شود. در این زمینه توسعه مالی و اعطای تسهیلات می‌تواند باعث تحریک تقاضا و ایجاد بسترهای لازم برای بازسازی فرآیندهای تولید شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیرپذیری رشد فعالیت‌های اقتصادی ایران از تسهیلات اعطایی به نهادهای اقتصادی-اجتماعی (شرکت‌های غیر مالی و خانوارها (به تفکیک گروه‌های درآمدی شهری و روستایی)) با رویکرد جدید ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بود. بدین منظور با بهنگام‌سازی داده‌های جدول عرضه و مصرف اقتصاد ایران، ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران برای سال 1397 تدوین شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تحریک تقاضای جاری خانوارها با تسهیلات جاری و تحریک تقاضای سرمایه‌ای خانوارها و شرکت‌های غیرمالی با تسهیلات سرمایه‌ای باعث افزایش تولید فعالیت‌های اقتصادی در سطح مناسبی می‌شود. بنابراین با اعطای تسهیلات و تامین اعتبارات برای نهادها می‌توان زمینه تحریک تقاضا را فراهم کرد و انتظار بهبود تولیدات فعالیت‌ها و کاهش رکود را داشت. در این زمینه می‌توان با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید به مصرف‌کنندگان، زمینه رونق واحدهای تولیدی را فراهم کرد. همچنین با تسهیل دریافت تسهیلات سرمایه‌ای برای خانوارها و شرکت‌های غیر مالی می‌توان به تحرک‌بخشی سمت عرضه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Banking Facilities and Iran's Economic Growth: Evidence from Financial Social Accounting Matrix

نویسندگان [English]

  • Reza Shakeri Bostanabad 1
  • Vahideh Ansari 2

1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tehran

چکیده [English]

The Stagflation in Iran's economy has caused a decrease in real per capita income and purchasing power and a drop in total demand. The decrease in total demand components and its continuation will damage the productive capacity of the economy, reduce economic growth and gross domestic product. Therefore, a solution should be thought of to solve this stagnation that has formed on the demand side of the economy. In this context, financial development and facilities can stimulate demand and create the necessary platforms for the reconstruction of production processes. The purpose of this study was to investigate the growth of Iran's economic activities due to the facilities provided to socio-economic institutions (non-financial companies and households (separated by urban and rural income groups)) with the new approach of Iran's financial social accounting matrix. For this purpose, by updating the data of supply and use table of Iran's economy, Iran's financial social accounting matrix was compiled for 2018. The results of this research showed that stimulating the demand of households and non-financial companies increases the production of economic activities at a suitable level. Therefore, by providing facilities and credits for institutions, it is possible to provide the basis for stimulating the demand and expect to improve the production of activities and reduce the recession. In this context, by adopting measures and solutions such as granting purchase facilities to consumers, it is possible to provide the basis for the prosperity of production units. Also, by facilitating the receipt of capital facilities for households and non-financial companies, it is possible to help stimulate the supply side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stagflation
  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Financial Social Accounting Matrix