نوع مقاله : زبان انگلیسی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
 
معرفی:
با افزایش رشد جمعیت و مسائل کره زمین توجه محققان به پدیده و رفتار سبزشویی بیشتر شده است. رفتار سبزشویی به وضعیتی گفته می­شود که باتوجه به آن شرکت­ها و کسب و کارها محصولات و خدمات ناسالم را سبز و ارگانیک جلوه می دهند(Wang et al., 2019). این مطالعه بینش های جدیدی را برای بازارهای نوظهور ایجاد می کند و اطلاعات بالقوه مهمی را برای دانشگاهیان و متخصصان در مورد رفتار سبزشویی فراهم می کند. می توان نشان داد که تقریبا نیمی از درآمد افراد صرف خرید محصولات غذایی می شود(Mishra & Sharma, 2012)، بنابراین کیفیت، ایمنی و عملکرد چنین محصولاتی توجه مشتریان، مصرف کنندگان و سهامداران را به خود جلب کرده است (Bhattacharya, al., 2012).)، بعلاوه حفاظت از محیط زیست به دلیل محدودیت مقررات سبزشویی و پیاده سازی نامشخص و غیر دقیق آن­ها در کشور با مشکلاتی روبه رو شده است. در زمینه محصولات غذایی نیز، مقررات ملی در مورد برچسب­های ارگانیک و سبز تعیین نشده است و بنابراین بسیاری از شرکت ها و صنایع مواد غذایی می­توانند به خوبی از رفتار سبزشویی استفاده کرده و خود را دوستدار محیط زیست جلوه دهند (Chen & Chang, 2012). با این توضیحات ممکن است که مشتریان نسبت به ادعاهای سبز تردید داشته باشند و خرید محصولات سبز در جامعه کاهش پیدا کند، که این امر به نوبه خود آسیب­هایی را برای افراد از نظر ایمنی و سلامتی خواهد داشت و پیامد آن برای محیط زیست شامل آلودگی و تخریب اکوسیستم­ها خواهد بود (Hai et al., 2017). استان خوزستان به علت داشتن شرکت­های صنعتی در شرایطی است که در معرض آلودگی­های صنعتی و زیست محیطی قرار می­گیرد (Guo et al., 2014). در سال­های گذشته پیشنهاداتی برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی ضایعات، دسترسی به زندگی سبز و به حداکثر رساندن ظرفیت استفاده از محصولات صنایع غذایی سبز که با استفاده از پدیده سبزشویی می­توان آثار بالقوه آن­ها را کاهش داد، از طرف محققان ارائه نشده است، در نتیجه برای مصرف کنندگان حیاتی است که شیوه­های مصرف محصولات خود را مورد بازنگری قرار دهند و از محصولات غیر ارگانیک به سمت محصولات سبز حرکت کنند. با مشاهده این موارد در این پژوهش به دنبال بررسی پدیده سبزشویی و تبیین مکانیسم اثر آن بر قصد خرید سبز خواهیم بود.
 
متدولوژی:
تحقیق حاضر از منظر روش شناسی در حیطه تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار دارد. همچنین از منظر شیوه اجرا مطالعه حاضر دارای دو فاز کتابخانه ای و میدانی است. در فاز کتابخانه­ای محققان با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه تجربی موجود به ارائه مدل پژوهش پرداخته­اند. ابزار نویسندگان برای اینکار استفاده از منابع کتابخانه­ای بوده است. در فاز میدانی نیز نویسندگان به توزیع پرسشنامه به منظور آزمون برازش مدل و فرضیه­های تحقیق پرداخته­اند. در نهایت 276 پرسشنامه سالم گردآوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 
یافته­ها:
نویسندگان یافته­های این مطالعه را در دو گام اساسی ارائه می­کنند. گام اول یافته­ها مربوط به برازش و اعتبار مدل پژوهش است که پس از بررسی شاخص­های اعتبار سنجی مشخص شد که مدل ارائه شده توسط نویسندگان از برازش مناسبی برخوردار است. دسته دوم از یافته­های این تحقیق شامل تایید تمام فرضیه های پژوهش است که خلاصه­ای از آن­ها در جدول 1 آمده است:
 
جدول 1. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه ها


مسیر


ضریب مسیر


آماره T


نتیجه
H1


سبزشویی  قصد خرید سبز


0.316-


6.045


تایید
H2


سبزشویی  شفاهی سازی سبز


0.819-


40.944


تایید
H3


سبزشویی  سردرگمی سبز


0.827


40.476


تایید
H4


سبزشویی  بدبینی سبز


0.771


29.208


تایید
H5


سردرگمی سبز  قصد خرید سبز


0.269-


5.833


تایید
H6


بدبینی سبز  قصد خرید سبز


0.135-


3.053


تایید
H7


شفاهی سازی  قصد خرید سبز


0.254


5.218


تایید
H8


سبزشویی  سردرگمی سبز  قصدخرید سبز


0.104-


2.985


تایید
H9


سبزشویی  شفاهی سازی سبز  قصد خرید سبز


0.208-


5.596


تایید
 
نتیجه:
تحقیق حاضر بازاریابان صنایع موادغذایی را تشویق و حمایت می­کند تا ادعاهای سبز معتبری را ایجاد کنند که نه تنها وضعیت کسب و کار آنها را بهبود می­بخشد، بلکه
برنامه­های زیست محیطی آنها را نیز ارتقا می­دهد. نتایج نشان داد که برخی از صنایع مواد غذایی به دلیل بدبینی مصرف کنندگان نسبت به سبزبودن فعالیت­ها و خدمات آن­ها دارای ریسک بالایی هستند. مدیران باید بر روی چندین روش سازگار با محیط زیست تمرکز کنند تا بدبینی مصرف‌کنندگان را کاهش دهند. مدیران باید شفافیت عملکرد زیست محیطی را افزایش دهند و درکنار آن سازمان­های غیردولتی می­توانند گزارش­های زیست محیطی شرکت­ها را حسابرسی کنند و شرکت­هایی را که درگیر رفتار سبزشویی هستند جریمه کنند. با این اوصاف انتظار می­رود که بتوان تا حدودی به کنترل رفتار سبزشویی و تردیدهای سبز کمک نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Greenwash and Explaining The Mechanism of Its Effect on Green Purchasing Intention

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ayati Mehr 1
  • edris mahmoodi 1
  • Bahar sepeyani 2

1 Phd in Management, Department of Management., faculty of Economics and social sciences , Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran.

2 Graduated from Master of Business Administration, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
With the increase in population growth and the problems of the planet, researchers have paid more attention to the phenomenon and behavior of greenwashing. Greenwashing behavior is a situation according to which companies and businesses present unhealthy products and services as green and organic (Wang et al., 2019). This study generates new insights for emerging markets and provides potentially important information for academics and practitioners on greenwashing behavior. It can be shown that almost half of people's income is spent on buying food products (Mishra & Sharma, 2012), so the quality, safety and performance of such products have attracted the attention of customers, consumers and shareholders (Bhattacharya, al. , 2012).), in addition, environmental protection has faced problems in the country due to the limitations of greenwashing regulations and their unclear and imprecise implementation. In the field of food products, national regulations on organic and green labels have not been determined, so many companies and food industries can use greenwashing behavior well and show themselves to be environmentally friendly (Chen & Chang, 2012). With these explanations, it is possible that customers are skeptical about green claims and the purchase of green products in society will decrease, which in turn will have harm to people in terms of safety and health, and its consequences for the environment include It will be pollution and destruction of ecosystems (Hai et al., 2017). Due to having industrial companies, Khuzestan province is exposed to industrial and environmental pollution (Guo et al., 2014). In the past years, suggestions for minimizing the environmental effects of waste, access to green life, and maximizing the capacity of using green food industry products, which can reduce their potential effects by using the phenomenon of greenwashing, have not been presented by researchers. As a result, it is vital for consumers to review their product consumption practices and move from non-organic products to green products. By observing these cases, in this research, we will seek to investigate the phenomenon of greenwashing and explain the mechanism of its effect on the intention to buy green.
 
METHODOLOGY
The current research is in the field of descriptive and survey research from the methodological point of view. Also, from the point of view of the implementation method, the current study has two phases: library and field. In the library phase, the researchers presented the research model by using the literature review and the existing experimental background. The authors' tool for this has been the use of library resources. In the field phase, the authors distributed questionnaires in order to test the fit of the model and research hypotheses. Finally, 276 healthy questionnaires were collected and analyzed using the structural equation modeling method based on the partial least squares approach.
 
FINDINGS
The authors present the findings of this study in two basic steps. The first step of the findings is related to the fit and validity of the research model. The second group of findings of this research includes the confirmation of all research hypotheses, which are summarized in Tabel 1:
 
Tabel 1. The results of the test of research hypotheses
hypotheses


Path


Path coefficient


T Statistic


Result
H1


greenwash  Green Purchase Intention


-0/316


6/045


supported
H2


greenwash  Green Word of Mouth


-0/819


40/944


supported
H3


greenwash  Green confusion


0/827


40/476


supported
H4


greenwash  Green Skepticism


0/771


29/208


supported
H5


Green confusion  Green Purchase Intention


-0/269


5/833


supported
H6


Green Skepticism  Green Purchase Intention


-0/135


3/053


supported
H7


Green Word of Mouth  Green Purchase Intention


0/254


5/218


supported
H8


greenwash  Green confusion  Green Purchase Intention


-0/104


2/985


supported
H9


greenwash  Green Word of Mouth  Green Purchase Intention


-0/208


5/596


supported
 
 
CONCLUSION
The current research encourages and supports food industry marketers to create credible green claims that not only improve their business status, but also enhance their environmental programs. The results showed that some food industries have a high risk due to consumers' pessimism towards the greenness of their activities and services. Managers should focus on several environmentally friendly methods to reduce consumer cynicism. Managers should increase the transparency of environmental performance, and in addition, non-governmental organizations can audit companies' environmental reports and fine companies that engage in greenwashing. With these words, it is expected to be able to help control greenwashing behavior and green doubts to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenwash
  • green purchase intention
  • green Skepticism
  • green Word of Mouth
  • small and medium economic enterprises
Agyapong, A., Afi, J. D., & Kwateng, K. O. (2018). Examining the effect of perceived service quality of health care delivery in Ghana on behavioural intentions of patients: The mediating role of customer satisfaction. International Journal of Healthcare Management, 11(4), 276-288.
Aji, H. M., & Sutikno, B. (2015). The extended consequence of greenwashing: Perceived consumer skepticism. International Journal of Business and Information, 10(4), 433.
Amegbe, H., Owino, J. O., & Nuwasiima, A. (2017). Green marketing orientation (GMO) and performance of SMEs in Ghana.
Ansu‐Mensah, P., & Bein, M. A. (2019). Towards sustainable consumption: Predicting the impact of social‐psychological factors on energy conservation intentions in Northern Cyprus. Paper presented at the Natural Resources Forum.
Avcilar, M. Y., & Demirgünes, B. K. (2017). Developing perceived greenwash index and its effect on green brand equity: A research on gas station companies in Turkey. International Business Research, 10(1), 222-239.
Chan, R. Y., & Lau, L. B. (2001). Explaining green purchasing behavior: A cross-cultural study on American and Chinese consumers. Journal of international consumer marketing, 14(2-3), 9-40.
Chen, C.-F., & Chang, Y.-Y. (2008). Airline brand equity, brand preference, and purchase intentions—The moderating effects of switching costs. Journal of air transport management, 14(1), 40-42.
Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2012). Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Management Decision, 50(3), 502-520.
Chen, Y.-S., & Chang, C.-H. (2013). Enhance environmental commitments and green intangible assets toward green competitive advantages: an analysis of structural equation modeling (SEM). Quality & Quantity, 47, 529-543.
Chen, Y.-S., Lin, C.-L., & Chang, C.-H. (2014). The influence of greenwash on green word-of-mouth (green WOM): The mediation effects of green perceived quality and green satisfaction. Quality & Quantity, 48, 2411-2425.
Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2017). “Green Marketing”: An analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of cleaner production, 165, 1263-1279.
de Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. d. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. Environmental Sciences Europe, 32, 1-12.
Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. California management review, 54(1), 64-87.
Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. California management review, 36(2), 90-100.
Fernando, A. G., Sivakumaran, B., & Suganthi, L. (2014). Nature of green advertisements in India: are they greenwashed? Asian Journal of Communication, 24(3), 222-241.
Grimmer, M., & Bingham, T. (2013). Company environmental performance and consumer purchase intentions. Journal of business research, 66(10), 1945-1953.
Guerreiro, J., & Pacheco, M. (2021). How green trust, consumer brand engagement and green word-of-mouth mediate purchasing intentions. Sustainability, 13(14), 7877.
Guo, R., Tao, L., Li, C. B., & Wang, T. (2017). A path analysis of greenwashing in a trust crisis among Chinese energy companies: The role of brand legitimacy and brand loyalty. Journal of business ethics, 140, 523-536.
Kangun, N., Carlson, L., & Grove, S. J. (1991). Environmental advertising claims: A preliminary investigation. Journal of public policy & marketing10(2), 47-58.
Kim, E.-H., & Lyon, T. P. (2015). Greenwash vs. brownwash: Exaggeration and undue modesty in corporate sustainability disclosure. Organization Science, 26(3), 705-723.
Kramer, M. R., & Porter, M. E. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92.
Jahangard, E., Mohammadi, T., Salem, A. A., & EsmaeilySadrabadi, F. (2023). The effect of intangible investment on the total factor productivity in Iran's industries. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), 20(3), 78-109. doi: 10.22055/jqe.2021.37224.2363 [In Persian]
Lasuin, C. A., & Ng, Y. C. (2014). Factors influencing green purchase intention among university students. Malaysian Journal of Business and Economics (MJBE), 1(2).
Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. Journal of economics & management strategy, 20(1), 3-41.
Majláth, M. (2017). The effect of greenwashing information on ad evaluation. European Journal of Sustainable Development, 6(3), 92-92.
Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, norms, and selective disclosure: A global study of greenwashing. Organization Science, 27(2), 483-504.
Mishra, P., & Sharma, P. (2014). Green marketing: Challenges and opportunities for business. BVIMR Management Edge, 7(1).
Newell, S. J., Goldsmith, R. E., & Banzhaf, E. J. (1998). The effect of misleading environmental claims on consumer perceptions of advertisements. Journal of Marketing Theory and Practice6(2), 48-60.
Nguyen, T. T. H., Yang, Z., Nguyen, N., Johnson, L. W., & Cao, T. K. (2019). Greenwash and green purchase intention: The mediating role of green skepticism. Sustainability, 11(9), 2653.
Pagliacci, M., Manolică, A., Roman, T., & Boldureanu, G. (2019). THE CONSUMERS OF GREEN PRODUCTS THE CASE OF ROMANIAN MOLDAVIA COUNTIES. Amfiteatru Economic, 21(13), 830-844.
Parguel, B., Benoît-Moreau, F., & Larceneux, F. (2011). How sustainability ratings might deter ‘greenwashing’: A closer look at ethical corporate communication. Journal of business ethics, 102, 15-28.
Park, H. J., & Lin, L. M. (2020). Exploring attitude–behavior gap in sustainable consumption: Comparison of recycled and upcycled fashion products. Journal of business research, 117, 623-628.
Paul, J., & Rana, J. (2012). Consumer behavior and purchase intention for organic food. Journal of consumer Marketing, 29(6), 412-422.
Phuah, K. T., Ow, M. W., Sandhu, S. K., & Kassim, U. K. (2018). Green attitude and purchase intention towards environmental friendly product. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 6(1), 17-25.
Reddy, D., & Reddy, M. S. (2017). A study on impact of green marketing on sustainable development (With reference to Khammam District). Paper presented at the National Conference on Marketing and Sustainable Development.
Ritter, Á. M., Borchardt, M., Vaccaro, G. L., Pereira, G. M., & Almeida, F. (2015). Motivations for promoting the consumption of green products in an emerging country: exploring attitudes of Brazilian consumers. Journal of cleaner production, 106, 507-520.
Roulet, T. J., & Touboul, S. (2015). The intentions with which the road is paved: Attitudes to liberalism as determinants of greenwashing. Journal of business ethics, 128, 305-320.
Soon, T., & Kong, W. (2012). The influence of consumer's perception of green products on green purchase intention. Universiti Malaysia Sabah Malaysia,
Stokes, S. A. (2009). Deception in environmental advertising: consumers’ reactions to greenwashing (Doctoral dissertation, Kansas State University).
Surya, M. R., & Hajamohideen, O. (2018). A Qualitative Study On Consumers’ Attitude and Behaviour towards Green Marketing Practices. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 20(3), 26-30.
Turnbull, P. W., Leek, S., & Ying, G. (2000). Customer confusion: The mobile phone market. Journal of Marketing Management, 16(1-3), 143-163.
Wolniak, R., & Habek, P. (2015). Reporting process of corporate social responsibility and greenwashing. Paper presented at the 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015.
Wong, J. Y., Wong, H. S., & Wong, W. P. M. (2020). Green products purchase intention: A study of Sibu Sarawak. e-BANGI, 17(1), 62-79.
Yang, Z., Nguyen, T. T. H., Nguyen, H. N., Nguyen, T. T. N., & Cao, T. T. (2020). Greenwashing behaviours: Causes, taxonomy and consequences based on a systematic literature review. Journal of business economics and management, 21(5), 1486-1507.
Zhang, L., Li, D., Cao, C., & Huang, S. (2018). The influence of greenwashing perception on green purchasing intentions: The mediating role of green word-of-mouth and moderating role of green concern. Journal of cleaner production, 187, 740-750.