نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدریت بازاریابی ، دانشگاه شهید چمران اهوار

چکیده

همراه با توسعه بازارهای سبز، شرکت ها از سبزشویی برای پیشی گرفتن از رقبای خود استفاده می کنند. مطالعه حاضر با تبیین مکانسیم اثر رفتار سبزشویی بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط(SMEs) در استان خوزستان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان محصولات غذایی سبز در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هستند. باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری به کمک رابطه کوکران حجم نمونه 384 به دست آمد و در نهایت 276 پرسشنامه سالم از طریق نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. سپس داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که سبزشویی تاثیر منفی و معنی داری را بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز صنایع مواد غذایی در ایران دارد. همچنین نقش میانجی بدبینی سبز و شفاهی سازی سبز در رابطه بین سبزشویی و قصد خرید سبز تایید شد. یافته های این پژوهش اولین پیامدهای نظری و کاربردی را برای مدیران بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط مشخص می کند، زیرا رفتار سبزشویی در تحقیقات داخلی کشور ایران تاکنون در نظر گرفته نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation of Mechanism Effect of Green Washing Behavior on Green Purchase Consumers of Small and Medium Enterprise (SMES)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ayati Mehr 1
  • edris mahmoodi 2
  • Bahar sepeyani 3

1 Assistant Professor of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Department of Management, Faculty of Economics and Social Sciences, Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Graduate of Marketing Management, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Businesses are utilizing greenwashing to beat their rivals along with the growth of green markets. The goal of the current study was to investigate the practice of "greenwashing" and explain how it affects consumers' intentions to purchase environmentally friendly products. The statistical population of this study includes people who bought environmentally friendly food goods in Iran. Due to the statistical population's infinity, Cochran's relationship was used to obtain a sample size of 384, and ultimately 276 valid questionnaires were retrieved by accessible sampling. Then, the data were analyzed using the structural equation modeling method with the help of SmartPLS. The results demonstrated that greenwashing has a detrimental and considerable impact on Iranian consumers' green purchase intention for environmentally friendly food products. Additionally, the association between greenwashing and intention to make a green purchase was validated, with green word-of-mouth and green skepticism serving as mediators. Because greenwashing behavior has not been taken into account in domestic studies in Iran, the findings of this study provide the first theoretical and practical consequences for managers in the food business.Businesses are utilizing greenwashing to beat their rivals along with the growth of green markets. The goal of the current study was to investigate the practice of "greenwashing" and explain how it affects consumers' intentions to purchase environmentally friendly products. The statistical population of this study includes people who bought environmentally friendly food goods in Iran. Due to the statistical population's infinity, Cochran's relationship was used to obtain a sample size of 384, and ultimately 276 valid questionnaires were retrieved by accessible sampling. Then, the data were analyzed using the structural equation modeling method with the help of SmartPLS. The results demonstrated that greenwashing has a detrimental and considerable impact on Iranian consumers' green purchase intention for environmentally friendly food products. Additionally, the association between greenwashing and intention to make a green purchase was validated, with green word-of-mouth and green skepticism serving as mediators. Because greenwashing behavior has not been taken into account in domestic studies in Iran, the findings of this study provide the first theoretical and practical consequences for managers in the food business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GreenWash
  • Green Purchase Intention
  • Green Skepticism
  • Green Word-of-Mouth
  • Structural Equation Modeling