نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی - بین الملل، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

رابطه کسری بودجه، و تورم از مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست و با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود داشته است. تورم نیز از دو بعد درآمدی و هزینه‌ای بر کسری بودجه مؤثر بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نرخ تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) طی سال‌های 1400-1358 است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموع ضرایب نرخ تورم در دو رژیم اول و دوم اثرات مثبتی بر کسری بودجه داشته است. از طرفی مجموع ضرایب نرخ ارز در دو رژیم اول و دوم موجب افزایش کسری بودجه شده است که نشان می‌دهد نرخ ارز در هر دو رژیم دارای اثرات همسویی بر کسری بودجه است. سایر نتایج حاکی از آن است که مجموع ضرایب نرخ رشد اقتصادی در هر دو رژیم اول و دوم موجب کاهش کسری بودجه گردیده است. نهایتاً مجموع ضرایب درآمدهای نفتی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر کسری بودجه داشته است. بنابراین بر اساس نتایج مطرح شده توصیه سیاستی این است که، با توجه به اینکه کسری بودجه خود نیز عامل تورم است چنان چه دولت اقدام به انضباط مالی و کوچک سازی خود نماید هم تورم و هم کسری بودجه کاهش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the threshold effect of inflation rate on budget deficit with Smooth Transition Regression (STR) approach

نویسندگان [English]

  • Soleiman Faizi Yingjeh 1
  • Ebrahim ghaed 2
  • Mohammad Salmani 3
  • Mahdiyeh Rahimdel Goltapeh 4

1 Assistant Professor, Department of Economics, Urmia University

2 Ph.D Student in Monetary- International Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 MS.c in Theoretical Economic, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

4 MS.c in Theoretical Economic, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The relationship between budget deficit and inflation is one of the topics that are discussed and investigated at the macroeconomic levels. Budget deficit policy is one of the financial policy tools in many countries. Statistical evidence related to experimental research on inflation rate variables and the ratio of the government budget deficit to the production of the countries of the world show that the relationship between the government budget deficit and inflation is not the same for all countries and considering that Iran's economy has always faced a budget deficit and Along with this situation, there has been a continuous trend of inflation. Inflation impacts on budget deficit through the revenue and government expenditure. The aim of this study is investigating the threshold effect of inflation rate on budget deficit with Smooth Transition Regression (STR) Approach and annual data during the period of 1979-2021. The results show that the sum of inflation coefficients in the first and second regimes has had positive effects on the budget deficit. On the other hand, the sum of exchange rate coefficients in the first and second regimes has increased the budget deficit, which shows that the exchange rate in both regimes has alignment effects on the budget deficit. Other results indicate that the sum of economic growth rate coefficients in both the first and second regimes has reduced the budget deficit. Finally, the sum of oil revenue coefficients in the first regime had a negative effect and in the second regime had a positive effect on the budget deficit. Therefore, based on the results presented, the policy recommendation is that, considering that the budget deficit itself is also the cause of inflation, if the government implements financial discipline and downsizing, both inflation and budget deficit will decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threshold Effect
  • Inflation Rate
  • Budget Deficit
  • Smooth Transition Regression (STR) approach