نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

فناوری ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بعنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است و سرریز فناوری ناشی از آن نقش موثری در نوآوری، اختراعات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری و... دارد. لازمه سرریز فناوری ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گسترش بهره‌وری علمی است زیرا بهره‌وری علمی می‌تواند شرایط را برای دستیابی به این نوع دانش‌ها فراهم می‌نماید و موجب به سرریز دانش و فناوری و تولید محصولات با فناوری برتر گردد؛ بنابراین، در اقتصاد دانش‌محور، رشد و توسعه اقتصادی با فراهم نمودن بسترهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری علمی و حضور در بازارهای واردات جهانی ایجاد می‏شود. برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهره‌وری علمی بر سرریز فناوری ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کشورهای در حال توسعه (G15) طی سال‏های 2022-1996، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. نتایج برآورد نشان می‏دهد که بهره‌وری علمی و مولفه‌های آن تاثیر مثبت و معناداری بر سرریز فناوری ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی تاثیر مثبت و معناداری بر سرریز فناوری ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارند. تاثیر متغیر نرخ ارز نیز بر سرریز فناوری ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of scientific productivity on the technology spillover caused by the import of intermediate and capital goods

نویسندگان [English]

  • abdolrahim hashemi 1
  • Mohammad Hassanzadeh 1
  • abolfazl eshghi 2

1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University OF Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Master's student in economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University OF Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Technology is caused by the import of intermediate and capital goods as one of the factors affecting economic growth The resulting technology spillover has an effective role in innovation, inventions and increasing competitiveness, etc. The need for technological spillover caused by the import of intermediate and capital goods is to expand scientific productivity Because scientific productivity by focusing on the number of researchers, laboratories, universities, research institutes and scientific resources and journals in this field can provide the conditions to achieve this type of knowledge. and cause the overflow of knowledge and technology and the production of products with superior technology; Therefore, in the knowledge-based economy, economic growth and development is created by providing the necessary platforms for the promotion of scientific productivity and presence in global import markets. For this purpose, the purpose of the research, Investigating the effect of the scientific productivity index on the technology spillover caused by the import of intermediate and capital goods of developing countries (G15) during the years 1996-2022, using the method of generalized moments (GMM). The estimation results show that scientific productivity and its components have a positive and significant effect on the technology spillover caused by the import of intermediate and capital goods. Also, the results show that the variables of GDP and relative price have a positive and significant effect on the technology spillover caused by the import of intermediate and capital goods. The effect of the variable exchange rate on the technology spillover caused by the import of intermediate and capital goods is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific productivity
  • technology
  • import of intermediate and capital goods
  • GMM
  • G15