نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی

2 گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

راهبرد رشد موفقیت آمیز در کشورها، بر تلاشی دو جانبه استوار می باشد: یک راهبرد کوتاه‌مدت با هدف تحریک رشد و دیگری، راهبرد میان‌مدت تا بلندمدت با هدف حفظ و تداوم بخشیدن به رشد. بنابراین، به منظور دستیابی به رشد پایدار و سریع که توسعه یافتگی را با خود به همراه دارد، نیاز است تا از یک طرف، انتقال ساختاری (صنعتی شدن) در یک کشور نوعی به سرعت انجام شود و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در بنیان‌ها (سرمایه انسانی و نهادها) به میزان بالایی صورت پذیرد. در این پژوهش، الگوی رشد اقتصادی در ایران در قالب یک مدل ARDL برای سال‌های 1398-1349 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهند که نخست، در بلندمدت، تغییرات ساختاری، سرمایه انسانی و شاخص نهادی (بنیان ها) نقش مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. دوم، الگوی رفتاری تغییرات ساختاری در سال هایی که ایران با بحران های اقتصادی مواجه نبوده مثبت بوده است. سوم، با توجه به رفتار نوسانی تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی، تحرک نیروی کار در ایران از یک بخش به بخش دیگر پرهزینه و مستلزم اخذ تصمیمات بلندمدت بوده است. در نهایت آنکه، از نظر تغییرات ساختاری و بنیان ها، رشد اقتصادی در ایران الگوی ناهمسان و مختلف الشکلی را تجربه نموده است. براساس یافته های پژوهش، اجرای اصلاحات نهادی، ارتقای کیفی نیروی انسانی و ایجاد بسترهای سیاستی موجد ثبات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به رشد پایدار اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural change, fundamentals, and Typology of economic growth patterns in Iran: An ARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Mona Amiri 1
  • Esfandiar Jahangard 2
  • Mohammad Ghasemi Sheshdeh 3
  • Sirous Omidvar 2

1 Ph.D. student of Economics

2 Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Department of Economic Planning and Development, Faculty of Economics, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A successful growth strategy in countries is based on a two-sided effort: a short-term strategy to stimulate growth and the other, a medium-term to a long-term strategy to maintain and sustain growth. Therefore, to achieve stable and rapid growth that accompanies development, it is necessary to carry out a structural transition (industrialization) in a country quickly on the one hand. On the other hand, investment takes place in fundamentals (human capital and institutions) to a great extent. In this research, the pattern of economic growth in Iran has been investigated in the form of an ARDL model for the years 1970-2019. The findings of the article show that first, in the long term, structural changes, human capital, and institutional index (fundamentals) have had a positive and significant role in Iran's economic growth. Second, the behavioral pattern of structural changes has been positive in the years when Iran did not face economic crises. Third, due to the fluctuating behavior of structural changes and within-sector productivity, labor mobility in Iran from one sector to another has been costly and requires long-term decisions. Finally, regarding structural changes and fundamentals, economic growth in Iran has experienced a heterogeneous and different pattern. Based on the research findings, it is suggested to implement institutional reforms, improve the quality of human resources and create policy frameworks that make macroeconomic stability to achieve sustainable growth of Iran's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural changes
  • fundamentals
  • economic growth
  • ARDL
  • Iran