نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد، گروه مدیریت واقتصاد، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

نفت به عنوان یکی از منابع اصلی و حیاتی تولید انرژی و تولید فرآورده‌های شیمیایی اکنون بخش مهمی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و اقتصاد بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای تولید کننده به آن وابسته است. بر این اساس افزایش و یا کاهش قیمت نفت، همواره اقتصاد کشورها را در ابعاد کلان متأثر و شرایط ویژه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند. بحران نفت از طریق هر عاملی که سبب بروز اختلال در طرف تقاضا یا عرضه نفت و متعاقب آن در بازار نفت شود بر اقتصاد بین‌المللی اثر خواهد گذاشت. به ویژه آنکه نهاده تولید و ذخیره ارزش بودن این ماده نقش سیاسی و استراتژیکی را برای نفت ایجاد می‌کند. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود حباب قیمت در بازارهای بین المللی نفت با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. در این چارچوب از داده های ماهانه قیمت نفت برنت، وست تگزاس، ایران و عمان در بازه زمانی 1980:01 تا 2018:06 استفاده شد. نتایج نشان داد که قیمت های نفت ایران، برنت، عمان و وست تگزاس به ترتیب نه، ده، نه و هشت دوره حبابی را تجربه کرده‌اند. همچنین اگرچه تا حدودی تاریخ‌ حباب‌های مذکور به یکدیگر نزدیک است اما از منظر ساختار حباب با یکدیگر اختلاف دارند به طوری‌که ساختار حباب قیمت های نفت ایران، برنت، عمان و وست تگزاس به ترتیب 44%، 50%، 37% و 25% از نوع حباب‌های چندگانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring Multiple Bubbles In The International Oil Market

نویسندگان [English]

  • aziz zaheriabdehvand 1
  • amir hortamani 2

1 Ph.D Candidate in Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran

2 Assistant professor, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran

چکیده [English]

Oil occupies an important part of the world economy, as one of the main and vital sources of energy and chemical production that the economy of many countries is dependent on it, especially the producing countries. Accordingly, an increase (or decrease in oil prices) always affects the economies of countries on a large scale and creates special conditions for them. The oil crisis will affect the international economy through any factor that causes a disturbance in the demand or supply side of oil and subsequently in the oil market. Especially, the fact that this substance is a production input and store of value creates a political and strategic role for oil. The main purpose of the research is to investigate the existence of price bubbles in the international oil markets using recursive unit root tests (GSADF, RADF, SADF).

In this regard, the monthly data of Brent, West Texas, Iran and Oman oil prices were used in the period of 1980:01 to 2018:06. The results showed that Iran, Brent, Oman and West Texas oil prices have experienced nine, ten, nine and eight bubble periods, respectively. Also, although the history of the bubbles are somewhat close to each other, but they differ from each other from the point of view of the bubble structure, so that the bubble structure of Iran, Brent, Oman and West Texas oil prices is 44%, 50%, 37% and 25% respectively. It is multiple bubbles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble
  • Oil
  • Brent
  • West Texas
  • Root unit unit tests