نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، قشم، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران.

چکیده

عوامل و دلایل زیادی بر شاخص قیمت بازار سهام در کشورهای مختلف تاثیرگذار هستند. با وجود آن‌که فاکتورهای موثر بر شاخص قیمت بازار سهام عمدتاً از یک رفتار نامتقارن و غیرخطی پیروی می‌کند، عمده روش‌هایی که به بررسی این رابطه پرداخته‌اند، خطی بوده است. این روش‌ها نمی‌تواند گویای برازش کاملی از مدل مورد بررسی باشد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی اثر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام در بین شرکای عمده تجاری ایران با استفاده رگرسیون چندکی طی دوره 2019-1990 است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که تاثیر تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت بازار سهام مثبت و معنی‌دار بوده است. اثر تجارت خارجی و بر شاخص قیمت بازار سهام نیز در سطح 90 درصد معنی‌دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه نیز اثر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص قیمت بازار سهام نامتقارن بوده است. اثر متغیر تولید ناخالص داخلی، تقدینگی و تجارت خارجی نیز متقارن بوده است.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the asymmetric effects of major macroeconomic indicators on the stock market price index in the main trading partner countries of Iran: a quantile regression approach

نویسندگان [English]

  • seyedrahim musavi 1
  • ebrahim negahdari 2
  • ahmad ali Asadpoor 3
  • mahdi kamali 4

1 PhD student, Department of Economics, Faculty of Economics, Islamic Azad University Qeshm International Branch, Qeshm, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Qeshm Branch Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

چکیده [English]

Many factors and reasons affect the stock market price index in different countries. Despite the fact that the factors affecting the stock market price index mainly follow an asymmetric and non-linear behavior, most of the methods that have investigated this relationship have been linear. These methods cannot be indicative of a complete fit of the investigated model. Considering this issue, the aim of this study is to investigate the effect of macroeconomic variables on the stock price index among Iran's major trading partners using quantile regression during the period of 1990-2019. The findings of this study showed that the impact of inflation, exchange rate, liquidity, gross domestic product on stock market price index was positive and significant. The effect of foreign trade on the stock market price index has also been significant beyond the 90% level. Based on other results of this study, the effect of exchange rate and inflation rate variables on the stock market price index is asymmetric. The variable effect of GDP, competitiveness and foreign trade has also been symmetrical.

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • Inflation Rate
  • Stock Price Index
  • Quantile Regression