نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشکده ی کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دانشکده ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

امروزه، اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از مهم‌ترین نیازهای یک جامعه محسوب می‌شود، به‌طوری‌که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع افزایش اشتغال در آن است. عوامل مختلفی بر میزان اشتغال در اقتصاد یک کشور اثرگذار هستند. یکی از این عوامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در دو دهه‌ گذشته در اقتصاد کشورها نقش ویژه‌ای پیداکرده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم(فضایی) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در مناطق مختلف ایران در دوره زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۸۹ با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تابلویی (پانل) فضایی است. نتایج تخمین مدل دوربین فضایی (SDM) با اثرات ثابت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثری مثبت و مستقیم بر اشتغال استان‌های کشور دارد. همچنین اثرات غیرمستقیم (سرریزی) آن نیز بر اشتغال استان‌های کشور (مناطق مجاور) مثبت و معنادار است. بر این اساس با هدایت این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین اقتصاد می‌توان گامی مؤثر در جهت استفاده درست و بهینه از این سرمایه‌گذاری‌ها برداشت. اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) تولید ناخالص داخلی نیز مثبت و معنادار بوده است و موجب افزایش اشتغال در خود مناطق و مناطق مجاور شده است. اعتبارات اعطایی بانک‌ها و مخارج عمرانی دولت نیز بر اشتغال استان‌های کشور اثر مستقیم مثبت و معناداری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in the Provinces of Iran: with an Emphasis on Interregional Spillovers

نویسندگان [English]

  • RAMEZAN HOSSEINZADEH 1
  • Hadi keshavarz 2
  • mostafa saadatipour 3

1 DEPARTMENT OF ECONOMIC. UNIVERSITY OF SISTAN AND BALUCHESTAN

2 School of Business and Economics, Persian Gulf University, Busheher, Iran

3 Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Today, employment and people's access to a desirable job is considered one of the most important needs of the society, so that one of the indicators of the development of societies is the increase of employment. Various factors affect the level of employment in the economy of a country. One of these factors is foreign direct investment (FDI), which has special role in the economy of countries in the last two decades. Therefore, the purpose of this research is to investigate the direct and indirect (spatial) effects of foreign direct investment on employment in different regions of Iran during 2010-2019 using the spatial panel econometric model. The results of the estimation of the Spatial Durbin Model (SDM) with fixed effects showed that foreign direct investment has a positive and direct effect on the employment of the provinces of the country. Also, its indirect effects (spillover) on employment in the provinces are positive and significant. Based on this, by directing these investments towards productive and value-creating activities of the economy, an effective step can be taken towards the optimal use of these investments. The direct and indirect (spillover) effects of the gross domestic product (GDP) have also been positive and significant and have caused an increase in employment in the regions themselves and nearby regions. Credits granted by banks and capital expenditures of the government have also had a positive and significant direct effect on the employment of the provinces of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • employment
  • spatial econometrics
  • Provinces of Iran