نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

بهبود رفاه اجتماعی جامعه جزء اهداف همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بوده و سیاست‌های مختلف در جهت تامین و تقویت رفاه اجتماعی در دستورکار مسئولان کشور قرار داشته است. فارغ از نتایج حاصله و میزان تحقق این هدف، در مطالعه حاضر تلاش گردید با استفاده از مدل سنجی فضایی، داده‌های 30 استان کشور طی سال‌های 1385-1395، اثرات سیاست‌های تمرکززدایی مالی بر تقویت رفاه اجتماعی بررسی شود. نتایج مقاله نشان می‌دهند تأثیر تمرکززدایی مالی درآمدی و مخارجی بر رفاه اجتماعی استان‌های کشور غیرخطی است، بطوریکه افزایش سطح تمرکززدایی در استان‌ها همواره منجر به افزایش رفاه اجتماعی نشده، بلکه برای هر استان دارای حد بهینه است و پس از رسیدن به نقطه حداکثری، افزایش تمرکززدایی باعث می‌شود رفاه اجتماعی کاهش یابد. درضمن مثبت شدن ضریب فضایی نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش رفاه اجتماعی در یک استان بر استان‌های مجاور سرریز شده و تأثیرگذار است. علاوه بر شاخص های تمرکززدایی مالی، طبق نتایج حاصله از برآورد مدل، متغیرهای نرخ باسوادی، درآمد سرانه و شهرنشینی تاثیر مثبت و معنی دار و شاخص فلاکت اثر منفی بر رفاه اجتماعی استان‌های ایران دارد. علاوه بر شاخص های تمرکززدایی مالی، طبق نتایج حاصله از برآورد مدل، متغیرهای نرخ باسوادی، درآمد سرانه و شهرنشینی تاثیر مثبت و معنی دار و شاخص فلاکت اثر منفی بر رفاه اجتماعی استان‌های ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial overflow of financial decentralization on social welfare in the provinces of Iran during the years 2006-2018 Approach: Spatial econometrics

نویسندگان [English]

  • Maryam Khodaverdi Samani 1
  • Shiva Alizadeh 2
  • vahid shaghaghi shahri 3

1 Lorestan University

2 Economics of the general department of Lorestan University

3 Assistant Professor of Economics, Kharazmi University

چکیده [English]

Improving the social welfare of the society has been one of the goals of all governments after the Islamic Revolution, and various policies to ensure and strengthen social welfare have been on the agenda of the country's officials. Regardless of the results and the extent to which this goal has been achieved, in the present study, using spatial modeling, data from 30 provinces of the country during the years 2006-2018, the effects of decentralization policies on strengthening social welfare were investigated. The results of the article show that the effect of financial decentralization of income and expenditure on social welfare of the provinces is non-linear, so that increasing the level of decentralization in the provinces does not always lead to increased social welfare, but has an optimal limit for each province and after reaching the point At most, increasing decentralization reduces social welfare. At the same time, the positive spatial coefficient shows that the increase or decrease of social welfare in a province overflows and affects the neighboring provinces. In addition to financial decentralization indicators, according to the results of the model, the variables of literacy rate, per capita income and urbanization have a positive and significant effect and the poverty index has a negative effect on social welfare in the provinces of Iran.In addition to financial decentralization indicators, according to the results of the model, the variables of literacy rate, per capita income and urbanization have a positive and significant effect and the poverty index has a negative effect on social welfare in the provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social welfare
  • Financial decentralization
  • Spatial econometrics
  • Literacy rate
  • Poverty index