نوع مقاله : زبان انگلیسی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی

چکیده

در سال های اخیر، استفاده از شیوه های اقتصاد دایره ای به عنوان یک رویکرد جدید برای مدیریت پسماندهای جامد شهری پیشنهاد شده است. کنترل آلودگی های زیست محیطی از جمله پسماندها بخش مهمی از وظیفه انسان در حفظ سلامت انسان است که با توجه به استانداردهای بهداشت اقتصادی در علوم و فنون جدید جایگاه ویژه ای دارد. در چند دهه اخیر برخی محرک ها مانند گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، انتشار گازهای گلخانه ای، باران اسیدی و غیره باعث شده است تا دولت ها به سمت پارادایم جدیدی از محیط زیست گرایی حرکت کنند تا از تخریب محیط زیست بکاهند. هدف از این مطالعه ارائه رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش عملکرد کشورهای خلیج فارس در مدیریت و بهره برداری از پسماندهای جامد شهری (MSW) می باشد. در این تحقیق از سرانه تولید MSW و سه بعد شاخص پیشرفت اجتماعی به عنوان ورودی و بازیافت به عنوان خروجی در مدل استفاده شده است. داده های شاخص های مورد استفاده در این پژوهش از مراکز داده پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. برای حل مدل برنامه ریزی خطی از نرم افزار Lingo نسخه 18.0 استفاده شد. نتایج نشان داد کشورهای کویت و امارات متحده عربی به ترتیب دارای بالاترین عملکرد اقتصاد دایره ای در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Circular Economies in Persian Gulf Countries in Terms of Municipal Solid Waste Management

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Hosseinpoor 1
  • ahmad ghorbanpour 2
  • Hamid Shabandarzadeh 3

1 shahid mahini

2 Assistant Professor of Management, Department of Management, Faculty of Economics and Business, Persian Gulf University of Boushehr, Boushehr, Iran

3 Department of Industrial Management

چکیده [English]

In the last few decades, the control of environmental issues, including waste, has been an important part of human duty in maintaining human health, which has a special place in new science and technology according to economic health standards. The use of circular economy practices has been proposed as a new approach for urban solid waste management. The purpose of this study is to provide a data envelopment analysis (DEA) approach to measure the performance of the Persian Gulf countries in the management and exploitation of municipal solid waste (MSW). A careful study of the existing literature shows that there is little knowledge of CE and MWSM, especially in the discussion of improving the circular performance of countries in the field of MSW. Therefore, measuring the performance of countries in this field can be very important. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population is the Persian Gulf countries. In this research, the MSW production per capita and the three dimensions of social progress index "basic human needs", "basics of well-being" and "opportunity" are used as input and recycling as output in the model. Data on MSW generation and recycling rates were obtained from the World Bank and data on the three SPI indicators were extracted from the Essential Social Progress website. The data of this research is for the year 2021. The DEA model was implemented in LINGO Softer. The results show that the countries of Kuwait and the United Arab Emirates respectively have the highest circular economy performance compared to other countries in the Persian Gulf. Data analysis shows that according to the statistics of the World Bank, these three countries recycle 21% and 20% of production waste, respectively. Of course, they perform well in input indicators compared to other countries. It should be noted that these results can be somewhat influenced by the conditions of the Covid-19 pandemic. For example, Iran will produce more solid waste with more population and compliance with health protocols. This could have caused it to fall to fourth place. Although their performance in these indicators is much lower than some European countries such as Slovakia. According to the results, it is suggested that other Persian Gulf countries improve their performance in recycling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular Economy Performance
  • Municipal Solid Waste Recycling
  • Persian Gulf Countries
  • Data Envelopment Analysis