نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 بازرس کار ، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشیار اقتصاد، گروه آموزشی اقتصاد و حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

تعیین و برقراری دستمزد متناسب با نرخ تورم و حداقل هزینه‌های معیشتی (براساس ماده 41 قانون کار)، از وظایف شورای‌عالی کار در کشور است تا ضمن حمایت از اشتغال پایدار و حفظ قدرت خرید کارگران، زمینه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر فراهم گردد. با توجه به نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز خصوصا در سالیان اخیر و تاثیر معنی دار آن‌ها بر قدرت اسمی و واقعی دستمزدهای دریافتی و سبد هزینه معیشتی خانوارها، مطالعه حاضر به دنبال بررسی رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن شوک‌های نرخ تورم و نرخ ارز بر حداقل دستمزد اقتصاد ایران در طی دوره زمانی 1397-1365 است. با بکارگیری فیلتر هودریک-پرسکات، اندازه شوک‌های غیر قابل پیش‌بینی هریک از متغیرها تفکیک و سپس با استفاده از روش اقتصاد سنجی اتو رگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) عملیات تخمین انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت بین شوک مثبت تورم و شوک منفی نرخ غیر رسمی دلار با حداقل‌دستمزد در ایران، رابطه معنی-داری وجود دارد به طوری‌که هر تغییر یک واحد درصدی در شوک مثبت تورم، باعث افزایش2.5 درصدی در نرخ حداقل دستمزد روزانه شده و هر یک درصد تغییر در شوک منفی نرخ غیر رسمی دلار، موجب کاهش 9.73 درصدی آن شده است. ضمنا جهت بررسی آثار تقارنی شوک‌های مثبت و منفی هریک از متغیرهای توضیحی از آزمون والد استفاده شده که یافته‌ها حاکی از آن است که در دوره در دست بررسی، اثر شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها بر حداقل دستمزد روزانه در اقتصاد ایران نامتقارن بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Long-term relationship and asymmetric effects of inflation and exchange rates shocks on the minimum wage in Iran: Nonlinear ARDL approach

نویسندگان [English]

  • hassan dusti 1
  • Mohamad Alizadeh 2
  • Saied Isazadeh 3
  • Mahbubeh Delfan 4

1 Labor Inspector، PhD student in Economics, Lorestan University

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics and Accounting, Faculty of Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran (Corresponding Author)

3 Associate, Professor Bu Ali Sina University, Department of Economics, Hamedan

4 Assistant Professor, Department of Economics, Lorestan University

چکیده [English]

Determining and establishing wages in accordance with the rate of inflation and minimum living expenses (according to Article 41 of the Labor Law) is one of the duties of the Supreme Labor Council in the country, in order to support stable employment and maintain the purchasing power of workers, to achieve economic growth and development. be provided.Considering the extreme fluctuations of the inflation rate and the exchange rate, especially in recent years, and their significant impact on the nominal and real strength of the wages received and the household's living expenses basket, the present study seeks to investigate the long-term relationship and the asymmetric effects of the shocks of the inflation rate and The exchange rate is based on the minimum wage of Iran's economy during the period of 1365-1397. By using the Hodrick-Prescott filter, the size of unpredictable shocks of each variable has been separated, and then estimation has been done using the econometric method of auto-regression with non-linear distribution breaks (NARDL).The obtained results show that in the long run, there is a significant relationship between the positive shock of inflation and the negative shock of the unofficial dollar rate with the minimum wage in Iran, so that every one percent change in the positive shock of inflation causes an increase2. 5 percent in the daily minimum wage rate and every one percent change in the negative shock of the unofficial dollar rate has caused it to decrease by 9.73 percent. In addition, in order to investigate the symmetrical effects of positive and negative shocks of each of the explanatory variables, Wald's test was used, and the findings indicate that in the period under investigation, the effect of positive and negative shocks of these variables on the minimum daily wage in the economy Iran has been asymmetrical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum wage
  • Inflation rate
  • Informal dollar rate
  • positive and negative shocks