نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری علوم اقتصادی ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر تلاش دارد تا به‌ صورت موردی تاثیر دارایی های خارجی بانک مرکزی را با تاکید بر تاثیر سیستمی در اقتصاد با استفاده از شبیه سازی پویای سیستمی تحلیل کند. به منظور شبیه سازی، باید مدلی بر اساس روابط متغیرها در اقتصاد با تمرکز بر نقش بانک مرکزی در این روابط تدوین گردد تا بتوان تاثیر تغییرات اعمال شده در سیستم را ردیابی و اثر نهایی را استخراج کرد. بنابراین، با تدوین مدل اقتصاد کلان ساختاری و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده نوار کرانه ای طی دوره 1352 الی 1397، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تولید، سرمایه گذاری، تورم و اشتغال در ایران با افزایش یک انحراف معیار در دارایی های خارجی بانک مرکزی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند. افزایش یک انحراف معیار معادل 12/03درصد در دارایی های خارجی بانک مرکزی، منجر به افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب به میزان 7/82، 4/62و 0/08 درصد می گردد. در حالی‌که افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی منجر به افزایش معنی دار تورم به میزان 11/29درصد خواهد شد. براساس این نتایج، توصیه می‌شود بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های ارزی خود در راستای مدیریت شناور نرخ ارز، به اثرات شدید تورمی افزایش دارایی های خارجی توجه داشته باشد و سیاست پولی و ارزی مناسب را بر اساس شرایط کنونی کشور اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of changing the foreign asset of the central bank in the economic system by dynamic simulation

نویسندگان [English]

  • Yousof Mohajeranirad 1
  • Nasim Babaee 2

1 Ph.D. in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D in Economics, Faculty of Economics, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study attempts to specifically analyze the impact of the central bank's foreign assets by emphasizing the systemic impact on the economy using dynamic system simulations. In order to simulate, a model based on the relationships of variables in the economy should be developed focusing on the role of the central bank in these relationships to be able to track the impact of changes in the economic system and extract the final effects. Therefore, by developing a structural macroeconomic model and using bounding ARDL from 1973-2018, the results of this study indicate that output, investment, inflation and employment in Iran are strongly affected by increasing one unit standard deviation in the foreign assets of the Central Bank .With an increase of 12.3% of the foreign assets of the Central Bank, it leads to an increase in output, investment and employment by 7.82, 4.62 and 0.08%, respectively. While, the increase in foreign assets of the central bank will lead to an increase in inflation by 11.29%. Based on these results, it is proposed, the central bank should pay attention to the severe inflationary effects of the increase in foreign assets for implementing its foreign exchange policies in order to manage the floating exchange rate and implement appropriate monetary and exchange rate policy depending on the current situation in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank'؛ s Foreign Assets
  • Employment
  • Inflation
  • Investment