نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان- کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون، منابع انرژی در شکل‌گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره ‌‌برداری از این منابع بر پایه ملاحظات زیست ‌محیطی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف و بهره وری انرژی را برجسته می‌کند. در مطالعات متعدد با بهره گیری از روش‌های اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی پرداخته شده است، این شیوه برآورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد. در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی رفتاری نوسانی دارند. همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیرگذار بر این متغیرها در دسترس نمی‌باشد. در این مقاله برای بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی در ایران از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم لاجستیک فازی به دلیل انعطاف‌پذیری در مدل‌سازی برای دوره زمانی 1398-1369 استفاده شده است و از نرم افزار متلب برای برآورد توابع عضویت استفاده شده است، نتایج این مطالعه نشان‌دهنده تاثیر غیر خطی انتشار گازco2 و قیمت گاز به ترتیب بر بهره وری و مصرف انرژی است، براساس این نتایج تاثیرتکنولوژی و ارزش افزوده بخش صنعت بر بهره وری و مصرف انرژی قابل توجه است، به گونه‌ای که در حد آستانه بالا بیشترین ثاثیر گذاری را دارد. از سوی دیگر نتایج بیانگر تاثیر تقریبا یکسان متغیرهای مستقل بر مصرف انرژی در هر یک از سه حد آستانه مذکور می‌باشد که مربوط به ویژگی مصرف انرژی است. همچنین قیمت حامل‌های انرژی در آستانه های بالا بیشترین تاثیر را بر مصرف انرژی دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Nonlinear Model to Investigate the Factors Affecting Energy Consumption and Efficiency in Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Ashraf Ganjoui 2
  • Moradalizadeh Murad Alizadeh 2

1

2 Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Considering the growing importance of energy resources in the formation and growth of economic processes and the necessity of exploiting these resources on the basis of environmental considerations and sustainable economic and social development, highlights the issue of identifying and studying the factors affecting consumption and energy efficiency. This estimation method requires complete and definitive information. While many economic variables have oscillating behavior. There is also no definitive information on the factors affecting these variables. In this paper, to study the factors affecting consumption and energy efficiency in Iran, the self-regression model of soft fuzzy logistic transmission for the period of 1395-1369 has been used. The reason for the use of fuzzy regression has been due to the flexibility in modeling, The results of this study indicate the nonlinear effects of CO2 emission and gas prices, respectively, on energy efficiency and energy consumption, Based on these results, the impact of technology and industry's added value on energy efficiency and energy consumption is significant. . On the other hand, the results show the effect of almost identical independent variables on energy consumption at each of the three thresholds, which is related to the energy consumption characteristic. Also, the price of energy carriers at the high thresholds has the most impact on energy consumption.

Key Words: Fuzzy Nonlinear Regression, Energy Consumption, Energy Efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Nonlinear Regression
  • Energy Consumption
  • Energy Efficiency