نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استاد رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی مقطع دکتری رشته اقتصاد پولی، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)، تحلیل مرزی تصادفی (SFA) ، مدل مارکویتز و مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) استفاده کردیم. میانگین کارایی بانک های اسلامی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد ارزیابی شد. با اجرای مدل مارکویتز طی دوره سالهای 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد. با اجرای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نیز ضریب بتا برای بانک های منتخب اسلامی 28/0 و برای بانک های متعارف 58/0 به دست آمد. بدین ترتیب ملاحظه شد که ریسک سیستماتیک مربوط به سهام بانک های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک های منتخب متعارف کمتر می باشد. با محاسبه ضرایب بتای هر کدام از بانک ها نیز مشخص شد بانک های الدوحه قطر و بانک توسعه اسلامی از نظام بانکی اسلامی و بانک اچ اس بی سی انگلستان از نظام بانکی متعارف دارای کمترین ریسک های سیستماتیک و بانک های دویچه بانک آلمان، اینتسا سانپائولوی ایتالیا و بی پی ام ایتالیا که هر سه متعلق به نظام بانکی متعارف هستند، دارای بیشترین مقادیر ریسک سیستماتیک برآورد شده در بین بانک های منتخب مورد بررسی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of Islamic banking compared to conventional banking in selected countries

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani Hastiani 1
  • Minoo Amini Milani 2
  • Alireza Sharif Moghaddasi 2
  • Rahim Bayat 3

1 professor of Economics, Department of Economics, university of Payam Noor, Tehran, Iran

2 Assistant professor of Economics, Department of Economics, university of Payam Noor, Tehran, Iran

3 Ph.D. student of Economics,, Department of Economics,, university of Payam Noor, Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the performance of Islamic banking compared to conventional banking, in this paper we used four different approaches: Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA), Markowitz Model, and Capital Asset Pricing Model (CAPM). The average efficiency of Islamic banks in DEA and SFA models was evaluated as 74% and 56.15% respectively, and for conventional banks as 69.5% and 48.13% respectively. By implementing the Markowitz model during the period from 2012 to 2020, the average and standard deviation of Islamic banks' stock returns were calculated as 0.76% and 4.09% respectively, and for conventional banks as 0.68% and 6.35% respectively. The average correlation coefficients of stock return rates for two Islamic and conventional banking systems were calculated as 40.4 and 44.1 percent, respectively. By implementing the CAPM, the beta coefficient for selected Islamic banks was 0.28 and for conventional banks was 0.58. Therefore, it was observed that the systematic risk related to the shares of selected Islamic banks is lower compared to conventional selected banks. By calculating the beta coefficients of each of the banks, it was also determined that Al-Doha Banks in Qatar and Islamic Development Bank from the Islamic banking system and HSBC Bank from the conventional banking system have the lowest systematic risks while Deutsche Bank of Germany and Intesa San Paolo of Italy and BPM Italy, all of them belong to the conventional banking system, have the highest estimated systematic risk values among the selected banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic banks
  • Conventional banks
  • Efficiency
  • Systematic risk
  • Unsystematic risk