نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران

چکیده

فن‌آوری‌های ارتباطی جدید، ماهیت تولید و اشتغال را در کشورها با تحولات گسترده‌ای مواجه کرده‌اند که اساس شکل‌گیری آن مبتنی بر توسعه در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. شاخص توسعه تجارت الکترونیک (IDI) به عنوان ابزاری مهم و کاربردی، سطح دسترسی، استفاده و مهارت به کارگیری فاوا را در مناطق و جوامع مختلف اندازه‌گیری می‌کند که این زیرساختار روند ارتباطات و انتقال اطلاعات را سرعت و دقت بیشتری بخشیده‌اند. از طرفی اشتغال از متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می‌رود که توجه به آن به دلیل بیکاری گسترده در کشور بسیار حائز اهمیت است. آثار فاوا و تجارت الکترونیک بر اشتغال با ابهاماتی همراه است به طوری که نتایج نهایی آن بر کل اقتصاد مشخص نیست و در هر کشور و منطقه‌ای، تاثیرات متفاوتی از خود بروز می‌دهد. پژوهش حاضر بر اساس فرضیه تاثیر مثبت تجارت الکترونیک بر اشتغال در بخش خدمات کشور، طبق آمار 31 استان، در یک بازه زمانی 4 ساله (1395-1398) با استفاده از روش داده‌های تابلویی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با توجه به معنادار بودن متغیرها در این بررسی نشان می‌دهد که شاخص مهارت فاوا تاثیر منفی و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند تلفن همراه، تاثیر مثبتی بر اشتغال در این بخش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of E-Commerce Development Index on the Service Sector Employment Market in Iran

نویسندگان [English]

  • shadi asgarpour 1
  • mohamad mahdi mojahedi 2
  • sholeh bagheri pormehr 3

1 khatam university, tehran, iran

2 business economics, allameh tabatabai school of economics, tehran, iran

3 economy, faculty of human sciences, tehran, iran

چکیده [English]

abstract

New communication technologies have faced the nature of production and employment in countries with extensive evolution, the formation of which is based on development in the field of information and communication technology. The E-Commerce Development Index (IDI), as an important and practical tool, measures the level of access, use and skill of using ICT in different regions and communities, which has accelerated the process of transferring communication and information. On the other hand, employment is one of the macroeconomic variables that is very important to pay attention to due to dispersion of unemployment in the country. The effects of ICT and e-commerce on employment are ambiguous, so that the final results are not clear to the entire economy and have different effects in each country and region. Based on the hypothesis of the positive effect of e-commerce on employment in the service sector of the country, according to the statistics of 31 provinces, in a period of 4 years (1395-1398) has been studied and analyzed using the panel data method. The results of model estimation due to the significance of the variables in this study show that the ICT skills index has a negative effect and mobile broadband Internet penetration has a positive effect on employment in this sector.

JEL Classification: C23,D83,E24,F10

Keywords: Employment, E-Commerce, Communication and Information Technology, Panel Data

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Employment"؛ E-Commerce"؛ Communication and Information Technology"؛
  • "؛ Panel Data"