نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رشد اقتصادی یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه اقتصادی است و یکی از عواملی که می‌تواند ثبات در رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تغییرات ساختاری متناسب با شرایط رشد باثبات و پیوسته است. در روند رشد پایدار و با ثبات یکی از مهمترین متغیرها، تغییرات ساختاری است که جریان جابجایی نهاده‌های تولید را نشان می‌دهد. جریان تغییرات ساختاری عموماً از طریق محرک‌های اقتصادی امکان‌پذیر است. یکی از مهمترین محرک‌ها، تغییر در قیمت نهاده‌های تولید است،که در این تحقیق تغییر قیمت آب در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا واقعی کردن قیمت آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت، باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران می‌شود؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق به دلیل روند کند تغییرات ساختاری افق پیش‌بینی تا سال 2032 در نظر گرفته شده و از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا استفاده شده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که با افزایش قیمت آب در بخش‌های صنعت و کشاورزی جمعیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد ولی به تبع آن در طی سال‌های آینده تا 2032 نیروی کار ماهر و غیرماهر در بخش‌های صنعت و خدمات رشد مثبتی را تجربه می‌کند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که واقعی کردن قیمت آب می‌تواند به روند تغییرات ساختاری در ایران کمک کند. البته در کنار نیروی کار، جریان سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته که این مسأله در بخش‌های کلیدی انرژی بهتر نشان داده می‌شود. بنابراین پیشنهاد سیاستی این است که واقعی کردن تدریجی قیمت آب می‌تواند به تدریج باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در طی زمان شود که خود باعث رشد با ثبات و پایدار و از همه مهم‌تر ایجاد اشتغال و شکل‌گیری ظرفیت‌های پایدار در بخش‌های صنعت و خدمات شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and Predicting the Impact of Water Pricing on Structural Changes in Iran : Dynamic Computable General Equilibrium Model Approach

نویسندگان [English]

  • reyhaneh arabpour 1
  • abdolmajid jalaee 2
  • mehdi nejati 3

1 shahid bahonar university

2 Faculty of Management & Economics

3 Faculty of Management & Economics

چکیده [English]

Economic growth is one of the key components of economic development and structural changes refer to one of the factors followed by economic development stability. One of the fundamental drivers in the stable development process is the change in production inputs prices. In this study, the price of water in industrial and agricultural sectors is considered. Accordingly, the key question of the research is whether the realization of water prices in the agricultural and industrial sectors will cause structural changes in the Iranian economy? To answer the research question, due to the slow trend of structural changes, the forecast horizon of 2032 is considered and a dynamic computable general equilibrium model is used. The results show that with the increase in water prices in the industrial and agricultural sectors, the population of skilled and unskilled labor in the agricultural sector decreases. Consequently, in the coming years until 2032, skilled and unskilled labor in the industrial and service sectors will experience positive growth. It can be concluded that realizing the price of water may help the structural change process in Iran. Of course, capital flows will be affected along with the labor force, better reflected in key energy sectors. Therefore, the political suggestion is that the gradual realization of water prices can gradually cause structural changes in the Iranian economy over time, in turn leading to stable and sustainable growth and, most importantly, positive employment. Moreover, sustainable development in industry and service sectors would be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water pricing
  • structural changes
  • dynamic computable general equilibrium models