نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، از کد چهار رقمی (ISIC) داده‌های 15 صنعت فعال گروه مواد غذایی و آشامیدنی، در دوره زمانی 1398 - 1388 استفاده شده است. در کنار متغیرهای ساختار بازار؛ صرفه‌های مقیاس، نرخ ورود بنگاه به صنعت، نرخ خروج بنگاه از صنعت، نسبت تمرکز 4 بنگاه بزرگ، ... و متغیرهای محیطی؛ تولید ناخالص داخلی و تحریم، تاثیر متغیرهای نرخ ارز حقیقی، نااطمینانی نرخ ارز، تورم و نااطمینانی تورم به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل بررسی شده‌اند. روش اندازه‌گیری متغیرهای نااطمینانی در مدل، رویکرد ناهمسانی‌واریانس شرطی اتو رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) می‌باشد. مدل نهایی نیز به صورت اثرات ثابت و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته(FGLS) برآورد شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر معنی‌دار عوامل ساختاری و محیطی و مطابق با مبانی نظری و مطالعات تجربی داخلی و خارجی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در طی دوره مورد بررسی است.در مجموع نتایج نشان دهنده آن است که متغیر تحریم دارای بیشترین تاثیر منفی و صرفه‌های مقیاس دارای کمترین تاثیر منفی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به صنعت مواد غدایی و آشامیدنی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating structural and environmental factors on market dynamics in Iran's food and beverage industries

نویسندگان [English]

  • AFSAR AZEM 1
  • gholamreza garainejad 2
  • alireza daqiqi asli 2
  • ali akbar khosravi nejad 2

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Economics Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran .

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the dynamics of firms entering and leaving the Iranian food and beverage industry market. To achieve this goal, the four-digit code (ISIC) data of 15 active the food and beverage industries, in the period 2009 - 2019 has been used. In addition to market structure variables, Minimum efficient size, Entry rate, Exit rate,Four fire concentration raite, … and environmental variables,Gross Domestice production and sanction affecting market dynamics, the impact of real exchange rate variables, exchange rate uncertainty, inflation and inflation uncertainty as control variables in the model have been studied. The method of measuring the uncertainty variables of the model is The Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) approach. The final model is also estimated as fixed effects by the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method. Indicates the significant impact of structural and environmental factors and in accordance with the theoretical and internal and external empirical studies on the dynamics of entry and exit of firms in the food and beverage industry market during the period under review. Also, the sanction variable has the most negative impact and Minimum efficient size have the least negative impact on the entry and exit dynamics of the industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • C23
  • L26
  • L11
  • M13