نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد نظری، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار اقتصاد نظری، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه
در بازار نفت، قیمت نفت به عرضه و تقاضای بین المللی نفت بستگی دارد. به طور کلی عوامل موثر بر قیمت نفت را می توان به دو گروه اصلی عوامل بنیادی و عوامل غیربنیادی تقسیم کرد. نفت هم جنبه فیزیکی و هم کالایی دارد و هم دارایی. تغییرات عوامل اساسی و غیربنیادی منجر به تغییر قیمت نفت می شود. عرضه و تقاضا از جمله عوامل اساسی و ریسک ها و عدم قطعیت ها، عوامل روانی، سیاسی و ژئوپلیتیکی، فعالیت های بورسی و سفته بازی در بازارهای مالی نفت و ... که باعث تغییرات ناگهانی قیمت نفت می شود از جمله عوامل غیربنیادی هستند. یکی از نشانه های وجود عدم قطعیت در یک نظام اقتصادی، نوسان زیاد متغیرهای اقتصادی است. تعامل بین عملکرد نفت و اقتصاد کلان مدتهاست که توجه را در ادبیات اقتصادی به خود جلب کرده است. توجه به این موضوع به دهه 1970 برمی گردد. دهه 1970 و اوایل دهه 1980 با جهش شدید قیمت نفت مشخص شد. شوک های نامطلوب عرضه نفت اغلب منبع اصلی نوسانات کلان اقتصادی و رکود تورمی در آن دوره در نظر گرفته می شود [بلیندر و راد، 2008].
پژوهش حاضر از دو جهت با سایر مطالعات متفاوت است. در مطالعات داخلی، عدم قطعیت مربوط به متغیرها عمدتاً از طریق الگوی واریانس ناهمگن مشروط اندازه‌گیری می‌شود. در حالی که داده ها شاخص عدم قطعیت در این تحقیق بر اساس روش بیکر و همکاران است. [2016] و بر اساس رسانه ها. هنگام تجزیه و تحلیل پدیده های اقتصادی در چارچوب رگرسیون، نظریه اقتصادی به ندرت اطلاعات متمایزی در مورد شکل عملکردی رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل آن ارائه می دهد. ویژگی‌های ساده توابع رگرسیون - مانند مدل‌هایی که در پارامترها خطی هستند - به طور گسترده در کاربردهای تجربی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا هم تخمین اقتصادسنجی و هم تفسیر اقتصادی پارامترهای رگرسیون برآورد شده را تسهیل می‌کنند. با این حال، فرض در مورد شکل عملکردی تابع رگرسیون منجر به خطای مشخصات پارامتر نادرست می‌شود که می‌تواند منجر به نتایج و توصیه‌های اقتصادی نادرست شود. در سال‌های اخیر، ادبیات رو به رشد سریع در مورد روش‌های اقتصادسنجی ناپارامتریک راه‌حلی برای مشکلات خطای مشخصات پارامتریک در مدل رگرسیون اقتصادسنجی روش های رگرسیون ناپارامتریک نیازی به فرض و تعیین فرم عملکردی برای رابطه بین متغیرهای توضیحی و متغیرهای وابسته از سوی محقق ندارد. بنابراین، شکل عملکردی به جای اینکه محقق تصمیمات دلخواه بگیرد، توسط داده ها تعیین می شود. از این جهت، پژوهش حاضر با سایر مطالعات متفاوت است، لذا در پژوهش حاضر با توجه به نقش و اهمیت اوپک در عرضه و تقاضای نفت و قیمت نفت و تأثیر آن بر رشد و تولید ثروت در جهان، عوامل مؤثر بر تعیین قیمت نفت اوپک با تأکید بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی به عنوان نماینده عوامل غیربنیادی مؤثر بر قیمت نفت، برای منتخبی از کشورهای عضو اوپک از سال 2003 تا 2017 با استفاده از رگرسیون ناپارامتریک بررسی شده است.
 
روش تحقیق
جامعه آماری در این پژوهش کشورهای عضو اوپک بوده و داده ها شامل 6 مقطع بین سال های 2003-2017 می باشد. داده ها از گزارش های بانک جهانی، پایگاه داده اوپک، پایگاه داده عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و پایگاه داده بانک جهانی و وب سایت OECD استخراج شده است. متغیرهای مدل قیمت واقعی نفت اوپک متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل شامل عدم قطعیت سیاست اقتصادی، شاخص ارزش افزوده صنعت، شاخص نرخ بهره واقعی، رانت نفت، انرژی های تجدیدپذیر و انتظارات قیمت نفت است.
 
 
 
یافته ها
با استفاده از رگرسیون هسته: برآوردگر خطی محلی، میزان و جهت اثر عدم قطعیت سیاست اقتصاد جهانی بر قیمت نفت برآورد شده است. جدول معانی متغیرهای مورد مطالعه در پیوست یک آورده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص انرژی جایگزین و شاخص نرخ بهره با یک وقفه پایدار ثابت هستند. همچنین با توجه به نمودار نشان داده شده در پیوست 2، در اکثر کشورهای مورد مطالعه، شاخص ارزش افزوده بخش صنعت با وقفه بر قیمت واقعی نفت تأثیر می گذارد. در این بخش با استفاده از یافته های رگرسیون هسته: برآوردگر خطی محلی در نرم افزار Stata، فرضیه های تحقیق به شرح زیر بررسی می شود:
عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت نفت دارد.
در میان عوامل مؤثر بر قیمت نفت، عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بیشترین تأثیر را دارد.
جدول1. رگرسیون هسته ای: برآوردگر خطی محلی برای 6 کشور اوپک
منبع. نتایج تحقیق
Local-linear regression
Kernel: epanechnikov
Bandwidth: cross validation


Number of obs      =           327
 
R-squared           =          0.9678
Log op


Estimate
Mean
Log op


 
4.210966
Effect
Log un
 
Ope
 
L rr
 
Or
 
L ind
 
 
L re


 
0.3522596
 
0.420129
 
-0.0003032
 
0.0209778
 
0.0169741
 
-1.228478
جدول 1، نتایج نشان می دهد که بین قیمت نفت و عدم اطمینان سیاست اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از نظر تأثیر بر قیمت نفت، انرژی جایگزین با 1.2-، انتظارات قیمت نفت با 0.42 و سپس عدم قطعیت سیاست اقتصادی با 0.35 به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند.
با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای یک درصد تغییر در شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی، متغیر قیمت نفت 0.35 درصد تغییر می کند. به ازای یک واحد تغییر در شاخص انتظارات قیمت نفت، قیمت نفت 42 درصد افزایش می یابد. نرخ بهره واقعی با دوره 0.03 درصد، قیمت واقعی نفت اوپک را کاهش می دهد. برای یک واحد تغییر در شاخص رانت نفت، قیمت نفت اوپک 2 درصد افزایش می یابد، ارزش افزوده بخش صنعت با تاخیر به نرخ 1.6 درصد قیمت نفت افزایش می یابد. شاخص انرژی های جایگزین و نو با تاخیر منجر به کاهش 12 درصدی قیمت نفت می شود.
نتیجه گیری:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت نفت در کشورهای منتخب اوپک انجام شده است. در تعیین قیمت نفت، عوامل اساسی شامل عوامل مربوط به عرضه و تقاضای نفت و عوامل غیربنیادی از جمله شرایط بازار مالی، سفته بازی و ژئوپلیتیک موثر است. با توجه به اینکه کشورهای مورد مطالعه از بین اوپک انتخاب می شوند و سهمیه تولید و فروش توسط اوپک تعیین می شود، عواملی مانند ارزش افزوده بخش صنعت در هر کشور، منابع انرژی جایگزین، رانت نفت و انتظارات قیمت نفت از عوامل اساسی هستند. و نرخ بهره واقعی فدرال رزرو آمریکا و عدم اطمینان سیاست اقتصادی از جمله عوامل غیربنیادی هستند. برآورد مدل به روش ناپارامتریک نشان می‌دهد که انرژی‌های تجدیدپذیر بیشترین تأثیر را بر قیمت نفت دارد، به طوری که با افزایش سهمیه انرژی‌های تجدیدپذیر در عرضه انرژی، قیمت نفت اوپک به دلیل کاهش تقاضا کاهش می‌یابد. ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت نفت دارد. زیرا با افزایش فعالیت های صنعتی، تقاضا برای نفت افزایش یافته و این امر منجر به افزایش قیمت نفت می شود. رانت نفت به عنوان تفاوت بین درآمد حاصل از فروش نفت و هزینه های استخراج نفت تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت نفت دارد. با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل تعیین سهمیه تولید و فروش نفت و همچنین قیمت نفت در کشورهای عضو اوپک، با کاهش هزینه‌های استخراج نفت، در واقع سودآوری صنعت نفت افزایش یافته و از طریق افزایش سفته‌بازی نفت، قیمت های آن افزایش می یابد انتظارات قیمت نفت، مانند انتظارات بازار برای هر کالایی، بر قیمت ها تأثیر می گذارد. انتظارات افزایش قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضای احتیاطی نفت منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش نرخ بهره واقعی فدرال رزرو منجر به کاهش قیمت نفت خواهد شد. افزایش نرخ بهره از یک سو هزینه نگهداری نفت در کشتی را افزایش می دهد و از سوی دیگر ارزش فعلی خالص سودهای آتی را کاهش می دهد و در نتیجه عرضه نفت را افزایش می دهد. افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو باعث کاهش قیمت اوراق قرضه پس انداز، اسناد خزانه و سهام خواهد شد. بنابراین سودآوری فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار اوراق پس‌انداز منجر به انتقال جریان نقدی از بورس‌های کالایی مانند نفت و مشتقات آن و محصولات کشاورزی به بازار اوراق پس‌انداز و خزانه می‌شود. در نتیجه قیمت نفت کاهش می یابد. ظهور و گسترش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد. از آنجایی که نفت علاوه بر جنبه فیزیکی و کالایی دارای دارایی هایی نیز می باشد، با افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، امکان محدود شدن عرضه نفت در آینده و همچنین افزایش تقاضای احتیاطی و سفته بازی نفت، قیمت نفت را افزایش می دهد. بنابراین، وضعیت منحصر به فرد کشورهای عضو اوپک به این معنی است که نامشخص بودن سیاست های اقتصادی جهانی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت نفت نیست و توسعه انرژی های جایگزین تأثیر بسیار بیشتری بر قیمت نفت دارد و این امر تغییر در سیاست و سیاست را ضروری می کند. برنامه ریزی دقیق در کشورهای نفت خیز برای استفاده از انرژی های جایگزین و تولید فرآورده های نفتی به جای خام فروشی. اگرچه بر سیاست های کلی نظام در حوزه انرژی، تنوع منابع انرژی و جایگزینی صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی با صادرات نفت خام و گاز طبیعی تاکید شده است، اما علیرغم تدوین استراتژی ملی انرژی سند در کشور، عملیاتی و نظارتی بر تحقق آن باید در یک افق زمانی مناسب تهیه شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Policy Uncertainty on Oil Prices (Case Study: OPEC Countries)

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Pordel 1
  • Marziyeh Esfandiari 2

1 Master of Theoretical Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

2 Associate Professor of Theoretical Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
In the oil market, the price of oil depends on the international supply and demand of oil. In general, the factors affecting the price of oil can be divided into two main groups: fundamental factors and non-fundamental factors. Oil has both physical and commodity aspects as well as assets. Changes in fundamental and non-fundamental factors lead to changes in oil prices. Supply and demand are among the fundamental factors and risks and uncertainties, psychological, political and geopolitical factors, stock exchange and speculation activities in oil financial markets, etc., which cause sudden changes in oil prices are among the non-fundamental factors. One of the signs of the existence of uncertainty in an economic system is high fluctuation in economic variables. The interaction between oil performance and macroeconomics has long attracted attention in the economic literature. Attention to this issue dates back to the 1970s. The 1970s and early 1980s were marked by sharp jumps in oil prices. Adverse oil supply shocks are often considered the main source of macroeconomic fluctuations and stagflation in that period (Blinder & Rudd, 2008).
The present study differs from other studies in two ways compared to other studies. In internal studies, uncertainty related to variables is mainly measured through the conditional heterogeneous variance pattern. While the data is an indicator of uncertainty in this study based on the method of Baker et al. (2016) and based on the media.When analyzing economic phenomena in a regression framework, economic theory seldom provides distinct information about the functional form of the relationship between the dependent variable and its independent variables. The simple properties of regression functions – such as models that are linear in parameters – are widely used in experimental applications, as they facilitate both econometric estimation and the economic interpretation of estimated regression parameters. However, the assumption about the functional form of the regression function leads to an error of incorrect parameter specification, which can lead to incorrect economic results and recommendations.In recent years, the rapidly growing literature on nonparametric econometric methods is a solution to the problems of parametric specification error in econometric regression model. Nonparametric regression methods do not require the researcher to assume and determine a functional form for the relationship between explanatory variables and dependent variables. Thus, the functional form is determined by the data instead of the researcher making arbitrary decisions. In this aspect, the present study is different from other studies.Therefore, in the present study, considering the role and importance of OPEC in the oil supply and demand and oil prices and its effect on the growth and production of wealth in the world, factors affecting the determination of OPEC oil prices with emphasis on economic policy uncertainty as a representative of non-fundamental factors affecting oil prices, are investigated for a selection of OPEC member countries from 2003-2017 using non-parametric regression.
 
METHODOLOGY
The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references. The author should concisely summarize the research framework, and the research methods applied in the study. The summary should include the identification of valid data sources used in the research.
The statistical population in this study is OPEC member countries and the data consist of 6 cross sections between the years 2003-2017. The data were extracted from World Bank reports, the OPEC Database[1], the Economic Policy Uncertainty Database[2], and the World Bank Database[3], and OECD website[4].
The variables of the OPEC real oil price model are dependent variables and independent variables include uncertainty of economic policy, industry value added index, real interest rate index, oil rents, renewable energy and oil price expectations.                                                             
 
FINDINGS
 By using the kernel regression: local linear estimator, the extent and direction of the effect of global economic policy uncertainty on oil prices is estimated. The table of meanings of the studied variables is given in Appendix One. The results show that the alternative energy index and the interest rate index are fixed with a durable interruption. Also, according to the diagram shown in Appendix 2, in most of the countries studied, the value added index of the industrial sector, affects the real price of oil by interruption.
In this section, using the findings of kernel regression: local linear estimator in Stata software, the research hypotheses are examined as follows:
Uncertainty in global economic policy has a positive and significant effect on oil prices.
Among the influential factors in oil prices, economic policy uncertainty has the greatest effect.
 
Table 1. Core regression: Local linear estimator for 6 OPEC countries
Source: Resarch Result
Local-linear regression
Kernel: epanechnikov
Bandwidth: cross validation


Number of obs      =           327
 
R-squared           =          0.9678
Log op


Estimate
Mean
Log op


 
4.210966
Effect
Log un
 
Ope
 
L rr
 
Or
 
L ind
 
 
L re


 
0.3522596
 
0.420129
 
-0.0003032
 
0.0209778
 
0.0169741
 
-1.228478
 
 
Based on the table1, the results show that there is a positive and significant relationship between oil prices and economic policy uncertainty. In terms of the effect on oil prices, the Alternative Energy at -1.2, the Oil Price Expectations at 0.42 and then the Economic Policy Uncertainty at 0.35 have the most effect, respectively.
According to the findings, it can be concluded that for one percent change in the economic policy uncertainty index, the variable of oil price will change by 0.35 percent. For one unit change in the oil price expectations index, oil prices increase by 42%. Real interest rate with a period of 0.03 percent reduces the real price of OPEC oil; For one unit change in the oil rent index, OPEC oil price increases by 2 percent, the value added of the industrial sector with a lag increases to the rate of 1.6 percent of the price of oil; the index of alternative and new energies with a lag leads to a decrease in oil prices by 12 percent.
 
CONCLUSION
The present study aims to investigate the effect of economic policy uncertainty on oil prices in selected OPEC countries. In determining the price of oil, fundamental factors including factors related to oil supply and demand and non-fundamental factors including financial market conditions, speculation and geopolitics are effective. Given that the countries under study are selected from OPEC and the production and sales quotas are determined by OPEC, factors such as the value added of the industrial sector in each country, alternative energy sources, oil rents and oil price expectations are among the fundamental factors and the US Federal Reserve real interest rate and economic policy uncertainty are among the non-fundamental factors. Estimation of the model by nonparametric method shows that renewable energy has the greatest effect on oil prices, so that as the quota of renewable energy in energy supply increases, OPEC oil prices will fall due to declining demand. The added value of the industrial sector has a positive and significant effect on oil prices. Because with the increase of industrial activities, the demand for oil has increased and this will lead to an increase in oil prices. Oil rents have a positive and significant effect on oil prices as the difference between income from oil sales and oil extraction costs. Considering that the income from oil sales due to the determination of oil production and sales quotas as well as oil prices in OPEC member countries, by reducing oil extraction costs, in fact, the profitability of the oil industry has increased and through increasing oil speculation, its prices increases. Oil price expectations, like market expectations for any commodity, affect prices. Expectations of rising oil prices will lead to higher oil prices due to increased precautionary oil demand. According to the research findings, an increase in the Federal Reserve real interest rate will lead to a decrease in oil prices. On the one hand, raising interest rates increases the cost of maintaining oil on board, and on the other hand, it reduces the net present value of future profits, thus increasing oil supply. Rising interest rates on the Federal Reserve will reduce the price of savings bonds, treasury bills and stocks. Thus, the profitability of speculative activities in the savings bond market leads to the transfer of cash flow from commodity exchanges such as oil and its derivatives and agricultural products to the savings bond and treasury markets. As a result, oil prices fall. The emergence and spread of economic policy uncertainty will lead to higher oil prices. Since oil has assets in addition to physical and commodity aspects, with the increase of economic policy uncertainty, the possibility of restricting the future supply of oil, as well as increasing precautionary demand and speculation of oil, increases the price of oil. Therefore, the unique situation of OPEC member countries means that the uncertainty of global economic policies is not the most important factor affecting oil prices, and the development of alternative energies has a much greater effect on oil prices, and this necessitates a change in policy and precise planning in oil-rich countries to use alternative energies and produce oil products instead of selling crude. Although the general policies of the system in the field of energy, the diversity of energy resources and the replacement of exports of oil and gas and petrochemical products with exporting crude oil and natural gas have been emphasized, but despite the development of a national energy strategy document in the country, operational and monitoring of its realization should be prepared in a suitable time horizon.
 
[1] https://www.opec.org/opec_web/en/
[2] https://www.policyuncertainty.com/
[3] https://data.worldbank.org/
[4] https://www.oecd.org/

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil prices
  • Economic Policy Uncertainty
  • nonparametric panel data