نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

2 استاداقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

4 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه‌های حرارتی با بکارگیری از سوخت‌های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می‌کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه‌های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین کارایی فنی نشان می‌دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه‌های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه‌ها طی این دوره نشان می‌دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به‌صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می‌دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به‌صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال‌های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال‌های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال‌ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه‌ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت‌های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می‌توان گفت که قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت‌گذاری رمزی می‌تواند یک شیوه قیمت‌گذاری مطرح در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of technical and environmental efficiency of selected power plants and determination of ramsey price

نویسندگان [English]

  • Khatereh Kaveh 1
  • Ali Emami Meibodi 2
  • farid askari 3
  • Kambiz Hojabr-Kiani 4

1 Islamic Azad University, Abhar Branch

2 Proffesor, Allameh Tabatabaei University

3 Assistant Professor of Economics, Abhar unit, Islamic Azad University, abhar, Iran (Corresponding Author)

4 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Science and Research, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The need to achieve high efficiency in the country's electricity industry is vital due to limited resources, increasing demand for electricity, strong dependence of other industries on this industry and environmental issues. Considering that thermal power plants play a key role in the country's electricity supply by using fossil fuels, the purpose of this study is to compare the technical and environmental efficiency of selected thermal power plants in the country during the years 1389-1397. In this study, non-parametric practical method and data envelopment analysis method with output-oriented approach are used. It was 71.9% and 87.8%. The study of the average bio-efficiency of these power plants during this period shows that this efficiency has been between 71 and 83.8%. During the period under review, Rey power plant has always had the lowest technical and bio-efficiency. The inefficiency of this power plant has been due to managerial and scale inefficiencies both. The results show that technical efficiency in 1390 and bio-efficiency in 1395 have decreased simultaneously for various reasons such as managerial inefficiency or scale inefficiency or both. The amount of carbon dioxide emissions in 1392 was higher than other years under review, which was due to the reduction of natural gas consumption. Also, the amount of sulfur dioxide emissions during the years 1390-92 due to high consumption of fuel oil and gas oil was more than other years that this method of fuel consumption has reduced the bio-efficiency of power plants in 1392. The same results confirm that based on the three defined scenarios, the coded prices in different scenarios are estimated at 982, 827 and 780 Rials, respectively. Based on the results, it can be said that pricing based on final cost has left the industry with a deficit. In other words, in terms of the final cost pricing method, sufficient return is not provided, and based on this, cryptographic pricing can be a pricing method Be the background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Ramsey
  • power plant
  • final cost
  • data envelopment analysis