نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت از طریق بکارگیری شاخص سنتی و مدرن جهانی شدن اقتصاد می باشد. این مطالعه در بازه زمانی 2018-2000 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا انجام گرفته است. برای این منظور در معادله اولیه فلدستاین- هوریوکا که پس انداز داخلی و سرمایه گذاری را به هم پیوند می دهد، یک تصریح جدید انجام گرفته است. فرضیه آنها بر این واقعیت پیش بینی شده است که با تحرک کامل سرمایه، سرمایه گذاری داخلی به پس انداز داخلی بستگی نداشته، بلکه به پس انداز بین المللی مربوط است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا در کشورهای مورد مطالعه است. رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین متغیر اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد. رابطه بلند مدت میان متغیرهای مدل با بکارگیری حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) برآورد شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می گردد که حضور شاخص کوف و اثر تعاملی آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش تعیین کننده دارد. مقدار خیلی بالای ضریب نسبت پس انداز نشان دهنده ارتباط خیلی قوی بین پس انداز داخلی و سرمایه گذاری داخلی می باشد و درجه باز بودن تجاری در تعیین این ارتباط بی تاثیر است. بکارگیری شاخص های جهانی شدن اقتصاد در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری توانست به صورت چشمگیری به حل معمای فلدستاین- هوریوکا و رفع پاره ای ابهامات در این پژوهش کمک نماید. در این تحقیق ما شاهد تحرک بسیار کم سرمایه و عدم کاربرد معمای فلدستاین-هوریوکا برای کشورهای مورد مطالعه می باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Capital Mobility by Focusing on Home Bias Based on the Comparative Role of Trade Openness and Kof Index in a Selection of Oil-Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Maryam Mehrara 1
  • Amir Gholami 2
  • Seyed Mohammad Mehdi Ahmadi 2

1 Ph.D. student in Economics, College of Management and Social Science , Tehran North Branch, Islamic Azad University

2 Assistant Professor, Department of Economics, College of Management and Social Science, Tehran North Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The degree of international capital mobility is a decisive and vital factor in the economic, political, and social life of countries and low capital mobility is considered as a concern for them. The main purpose of this study is to examine the international mobility of capital for 10 oil-exporting developing countries through the use of traditional and modern indicators of economic globalization. This study was conducted in the period of 2018-2000 using the dynamic panel data technique. To this end, a new specification has been made in the initial Feldstein-Horioka equation, which links domestic savings and investment.Their hypothesis is based on the fact that with full capital mobility, domestic investment does not depend on domestic savings but on international savings. The main issue in this research is to address a new approach in studying and measuring the degree of capital mobility and solving the Feldstein-Horioka puzzle in the studied countries. Our experimental approach involves adding the variables of the degree of trade openness and the Kof index as indicators of traditional and modern globalization, respectively, as well as the interactive effect of the Kof index to the original equation. The long-run relationship between the model variables was estimated using the fully modified ordinary least squares (FMOLS) and the dynamic Ordinary least squares (DOLS). The results indicate that the presence of the Kof index and its interactive effect on the savings ratio play a decisive role in correctly explaining and strengthening the relationship between savings and investment. A very high value of Coefficient the savings ratio indicates a very strong relationship between domestic savings and domestic investment, and the degree of openness of trade is ineffective in determining this relationship. Using the indicators of economic globalization in estimating the relationship between savings and investment could significantly help solve the Feldstein-Horioka puzzle and clear up some ambiguities in this study. In this study, we saw very low capital mobility and non-application of the Feldstein-Horioka puzzle to the countries studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Mobility
  • Trade Openness
  • Kof index
  • Home Bias