نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

. در سال‌های اخیر، استفاده‌ی بیش‌از‌حد از سوخت‌های فسیلی، زمینه‌ساز مسائلی همچون افزایش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و گرمایش زمین بوده‌است. از این رو یافتن یک جایگزین برای سوخت‌های فسیلی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. انرژی‌های تجدیدپذیر، منابعی پایان‌ناپذیر و پاک هستند که می-توانند جایگزینی مناسب برای سوخت‌های فسیلی باشند. کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی و اشتغال‌زایی از جمله علل ضرورت توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌آیند. همچنین نامطلوب بودن شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی مانند نابرابری‌جنسیتی و نابرابری درآمدی در اغلب مناطق جهان، نشانگر ضرورت تحقیق بر این مسئله است. لذا تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن تاثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی می‌باشد. در این تحقیق بازه‌ی زمانی مورد نظر شامل سال‌های 1990 تا 2018 و کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان توسعه‌ و همکاری اقتصادی هستند که در زمینه‌ی مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر پیشرو محسوب می‌شوند. روش بررسی از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های پنلی به شیوه‌ی خودرگرسیون برداری می‌باشد که نتایج را بر اساس تعامل و اثرات متقابل میان متغیرها ارائه می‌دهد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر نابرابری درآمدی و جنسیتی اثر منفی، بر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت‌ها و امید به زندگی در بدو تولد تاثیر مثبت، و در نتیجه‌ی این تاثیرات بر توسعه یافتگی اجتماعی اثر مثبت می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Renewable Energy Consumption on Social Development in OECD Countries

نویسندگان [English]

  • Khojasteh Rahimy
  • Sajjad Faraji Dizaji
  • Abbas Assari Arani

Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, overuse of fossil fuels has led to issues such as increasing environmental pollution and global warming. Therefore, finding an alternative to fossil fuels is inevitable. Renewable energy is an endless and clean resource that can be a good alternative to fossil fuels. Reducing environmental pollution, depletion of fossil fuels and job creation are among the reasons for the need to develop renewable energy. Also, the unfavorable indicators of social development such as gender inequality and income inequality in most parts of the world indicate the need for research on this issue. Therefore, the present study is an attempt to find the effect of renewable energy consumption on social development. In this study, the period of time covered includes the years 1990 to 2018 and the studied countries include the member countries of the Organization for Economic Co-Operation and Development, which are the leaders in the field of renewable energy consumption. The method of analysis is through the analysis of panel data in a vector auto regression manner that presents the results based on the interaction and interaction between variables. Findings indicate that that the use of renewable energy has a negative effect on income and gender inequality, a positive effect on government health and education expenditures and life expectancy at birth, and as a result, these effects have a positive effect on social development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energy consumption
  • social development
  • OECD countries