نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

2 دانشیار اقتصاد، گروه آموزشی اقتصاد و حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از مهم ترین کارکردهای دولت تخصیص صحیح مخارج برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مناسب در این حوزه‌ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی و زیر فصول مربوطه بر روی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. این مطالعه از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه‌های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده‌های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که شوک‌های مثبت مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در طی دوره‌های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده‌اند. شوک‌های منفی مخارج دولت نیز در فصول فرهنگ و هنر و آموزش در طی دوره‌های رکود و فصل رفاه اجتماعی در طی دوره‌های رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده‌اند. همچنین، در شوک‌های منفی مخارج دولت امور اجتماعی و فرهنگی در طی ادوار تجاری و فصل سلامت در طی دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده‌اند. با در نظر گرفتن شوک های مثبت مخارج دولت، امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در دوره‌های رونق دارای اثرگذاری بیشتر بر روی رفاه اجتماعی هستند. این در حالی است که نتایج شوک‌های منفی مخارج دولت دلالت بر آن دارند که امور اجتماعی و فرهنگی و فصل آموزش دارای اثرگذاری بیشتر در دوره‌های رکود و فصول تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت دارای اثرگذاری بیشتر در دوره‌های رونق بر رفاه اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Business Cycles in the Impact of Government Social and Cultural Expenditure on Social Welfare (NARDL Approach)

نویسندگان [English]

  • Narges Ahmadvand 1
  • Mohammad Alizadeh 2
  • mohammad hassan fotros 3
  • Mahbubeh Delfan 4

1 PhD Candidate in the field of public sector, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics and Accounting, Faculty of Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran (Corresponding Author)

3 buali sina university

4 Economy Assistant Professor, of Lorestan University,

چکیده [English]

One of the most important functions of the government is the proper allocation of expenditures to provide better cultural and social services and the creation of appropriate infrastructure in these areas to improve the quality of citizens’ life. The purpose of this study is to investigate the impact of government expenditures on cultural and social affairs and related chapters on the Amartya Sen social welfare index during business cycles in Iran’s economy. In this study, the nonlinear self-explanatory model with wide intervals (NARDL) has been used to estimate time series data during the time period of 1973-2019. The results show that the positive shocks of government expenditures on social and cultural affairs, the chapters of education, physical education, culture and art, social welfare and health have caused increasing social welfare significantly. The negative shocks of government expenditures on chapters of culture and art and education during periods of recession and social welfare chapter during periods of boom have caused increasing social welfare significantly. Also, in the negative shocks of government expenditures on social and cultural affairs during business cycles and the health chapter during boom periods have reduced social welfare, significantly. Considering the positive shock of government expenditures, social and cultural affairs, the chapters of education, physical education, culture and art, social welfare and health have a greater impact on social welfare during the boom period. while the results of negative shock of government expenditures, social and cultural affairs and the education chapters have a greater impact in the recession period and the chapters of physical education, culture and art, social welfare and health have a greater impact on social welfare in boom periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social and Cultural Affairs
  • Business Cycles
  • AmartyaSen Social Welfare Index
  • NARDL